Powered by

ANKIETA DOTYCZĄCA REWITALIZACJI

Szanowny Panie / Szanowna Pani,


Prosimy o poświęcenie kilku minut

na wypełnienie poniższej ankiety.


Ankieta skierowana jest do interesariuszy, w szczególności mieszkańców miasta oraz do różnorodnych podmiotów zarządzających, czy też gospodarujących przestrzenią terenu stanowiącego obszar rewitalizacji zgodnie z uchwałą Nr LXV/393/23 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.


Założeniem merytorycznym ankiety jest zainteresowanie mieszkańców miasta problematyką rewitalizacji miasta, zachęcenie do czynnego włączenia się w inwestowanie na własnych działkach położonych na obszarze rewitalizacji, pobudzenie świadomości o dbałość i wrażliwość wobec wspólnie użytkowanych przestrzeni publicznych miasta. Niezmiernie ważnym jest poznanie potrzeb, sugestii, pomysłów czy też opinii lokalnej społeczności, do której niniejsza ankieta jest skierowana.


Ankieta ma wytyczyć kierunki działań rewitalizacyjnych w następujących sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.


Każda z wyżej wymienionych sfer cechuje się charakterystycznymi uwarunkowaniami wynikającymi z okoliczności lokalnych. Poznanie uwarunkowań lokalnych jest warunkiem podjęcia ukierunkowanych działań stwarzających ich poprawę (w przypadku oddziaływań negatywnych) lub też zachowanie i wzmocnienie wartości (w przypadku oddziaływań pozytywnych).


Autorzy ankiety zwracają się do Państwa z gorącą prośbą o aktywne włączenie się w proces rewitalizacji gminy Niemodlin. Będzie ona pomocna przy opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Niemodlin.


Rozpocznij ankietę teraz