.

Hulpmiddelen bij de leerlijn breuken in de bovenbouw

Beste meneer/mevrouw, bedankt dat u de tijd wil nemen om deze enquête in te vullen!

Beveiligd
Enquête hulpmiddelen bij de leerlijn breuken op de basisschool
1

Op welke school bent u werkzaam?

2

In welke groep geeft u les?

Kies één antwoord
3

Welke reken-wiskunde methode wordt er op uw basisschool gehanteerd?

4

Hoe komt de leerlijn Breuken aan de orde in uw klas?

5

Biedt de reken-wiskundemethode handreikingen voor het gebruiken van concrete materialen bij de leerlijn Breuken? Zo ja, welke handreikingen?

6

Zijn de concrete materialen ook beschikbaar op uw school? Zo ja, welke materialen zijn er beschikbaar?

7

Hoeveel leerlingen heeft u in de klas met een lage C of DE score rekenen CITO-score?

Gebruik alleen cijfers
8

Tegen welke onderdelen van de leerlijn Breuken lopen deze leerlingen in uw klas aan?

9

Hoe wordt er hulp geboden aan leerlingen met een lage C of DE score?

10

Worden voor deze leerlingen specifieke concrete materialen gebruikt of zijn het concrete materialen die klassenbreed worden ingezet?

11

Zo ja, welke concrete materialen worden er gebruikt?

12

Zo niet, waarom worden er geen concrete materialen gebruikt?