Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V OBCI ŠARDICE 2018

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko,

obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při tvorbě analytické části Strategického plánu rozvoje obce Šardice 2018–2030, který je v současné době v obci zpracováván. Nedílnou součástí návrhu strategie je analýza současného stavu prostředí v obci, včetně toho podnikatelského. V předkládaném dotazníku máte možnost se vyjádřit k otázkám týkajících se budoucího rozvoje obce v oblasti podnikání. Vaše názory a připomínky jsou pro tvorbu tohoto dokumentu velmi důležité. Proto Vás prosíme o zodpovězení následujících otázek. Vaše spolupráce je dobrovolná, a proto na otázky, které považujete za důvěrné, nemusíte odpovídat. Zároveň Vás však ujišťujeme, že údaje, které nám poskytnete, zůstanou anonymní (pouze pro potřeby obce Šardice) a nebudou komerčně využity. Vámi poskytnuté informace budou agregovány a po vyhodnocení dotazníkového šetření budou skartovány.

Metodika vyplnění:

Odpovědi na otázky prosím zaškrtněte, případně pokud jsou nabízeny možnosti formou škálování, prosím zakroužkujte správnou možnost. V případě doplňovacích otázek, prosím vepište přímo správnou odpověď. Vyplnění dotazníku Vám zabere max. 30 minut.

Dotazník je možné vyplnit též v elektronické podobě. Elektronickou verzi dotazníku naleznete na internetových stránkách obce na adrese https://www.sardice.cz/samosprava/projekt-sakva/. Takto vyplněný dotazník zašlete prosím na e-mailovou adresu: ou.sardice@sardice.cz

V případě vyplnění dotazníku ve fyzické podobě jej prosím odevzdejte na adresu:

Obecní úřad Šardice

Šardice 601

696 13 Šardice

Prosíme o vyplnění, odeslání, či doručení vyplněného dotazníku jakýmkoliv z uvedených způsobů nejpozději do 31. 1. 2018!

Děkujeme za spolupráci a aktivní účast na průzkumu a věříme, že Vámi poskytnuté údaje pomohou formulovat některé závažné problémy, ale také i pozitivní aspekty a potenciální možnosti podnikatelského prostředí a jeho podpory na území obce Šardice.

Blažena Galiová, starostka obce Šardice

a

Libor Lněnička, garant průzkumu

Název firmy:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Ve kterém roce byla Vaše firma (nebo její předchůdce) založena?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Jaká je právní forma Vašeho podniku? (a.s, s.r.o., fyz.o., k. s., s.p., atd.)
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Obor činnosti Vaší firmy podle klasifikace CZ-NACE:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Vaše firma
Povinná odpověď

Ředitelství firmy je
Povinná odpověď

Počet zaměstnanců ve firmě k 31. 12. 2017
Povinná odpověď

Struktura pracovní síly (odhad v %)
Povinná odpověď

Vyplňte pouze v přídě, že je relevantní.

1
z tuzemska
1
cizinci
1
muži
1
ženy
1
ve věku 15–39
1
ve věku 40–64
1
ve věku nad 65
1

Zaměstnáváte osoby ze TP/ZTP?
Povinná odpověď

Jaká je průměrná měsíční hrubá mzda ve Vašem podniku?
Povinná odpověď

K jaké změně v počtu zaměstnanců došlo v předešlých 12 měsících?
Povinná odpověď

Předpokládáte změnu počtu zaměstnanců v následujících 12 měsících?
Povinná odpověď

Měli jste někdy problém s hledáním nových zaměstnanců?
Povinná odpověď

Přijali jste v posledních měsících do pracovního poměru nějaké absolventy?
Povinná odpověď

Spolupracujete při hledání nových zaměstnanců s úřadem práce nebo jinou personální agenturou?
Povinná odpověď

Jaké jsou podle Vás hlavní důvody bránící nalezení vhodných zaměstnanců?
Povinná odpověď

Vlastníte nemovitost(i), kterou používáte pro Vaše podnikání nebo si ji(je) pronajímáte?
Povinná odpověď

Vlastníte pozemek dostatečně velký pro případné rozšíření Vašeho podniku zde v obci?
Povinná odpověď

Prodáte nebo pronajmete části Vašich pozemků a/nebo objektů z důvodu nedostatečného využití?
Povinná odpověď

Budete v příštích 3 letech investovat do rozvoje, tj. nemovitostí nebo technologií zde v obci?
Povinná odpověď

Sledujete národní/evropskou dotační politiku?
Povinná odpověď

Kolik úspěšných projektů jste zrealizovali (realizujete) s podporou EU či státu?
Povinná odpověď

Zhodnoťte prosím faktory, které ovlivňují Vaše podnikání:
Povinná odpověď

Použijte hodnocení jako známkování ve škole 1 – nejvíce ovlivňuje, 5 – nejméně ovlivňuje.

1
2
3
4
5
Lokalizace v obci
Kvalita pracovních sil
Legislativa, obecně závazné vyhlášky
Vstřícnost veřejné správy
Státní/evropská politika dotací
Ekonomická situace v ČR
Platební neschopnost obchodních partnerů
Domácí konkurence
Zahraniční konkurence
Zastaralé stroje a zařízení
Cena pracovní síly (náklady na mzdy)
Energetické náklady
Cena materiálových vstupů
Přístup na trhy
Místní dopravní infrastruktura
Propagace regionu
Blízkost krajského města Brna
Blízkost zahraničních trhů (Rakouska a Slovenska)

Jste spokojeni s poskytovanými službami obce?
Povinná odpověď

Použijte hodnocení jako známkování ve škole 1 – nejvíce spokojeni, 5 – nejméně spokojeni.

1
2
3
4
5
Podpora podnikání
Odkup nemovitostí do vlastnictví firmy
Připravené podnikatelské zóny
Ochota úředníků na obecním úřadě při vyřizování formalit
Údržba silnic a místních komunikací včetně chodníků
Jiné, výše nezmíněné

Doporučení představitelům obce ke zlepšení
Povinná odpověď

Zakřížkujte max. 5 odpovědí.

Jaký je Váš celkový pohled na obec jako místo pro podnikání?
Povinná odpověď

Jaká činnost ze strany obce by podpořila vaše podnikání?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Ještě jednou velmi děkujeme za vyplnění dotazníku, za poskytnuté informace a za Váš čas, který jste vyplnění dotazníku věnovali.

Pokud nám chcete sdělit ještě jakékoli další návrhy a podněty, které se týkají podnikání v obci Šardice, využijte prosím e-mail: ou.sardice@sardice.cz. Děkujeme.