Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

Dotazník k spracovaniu Programu rozvoja obce Nálepkovo

Zber odpovedí bol ukončený.

Vážení občania Nálepkova,

do rúk sa Vám dostáva dotazník, potrebný na získanie údajov pre spracovanie Programu rozvoja obce Nálepkovo. Cieľom dotazníka je zistiť potreby občanov v jednotlivých oblastiach života. Aj Vaše názory môžu ovplyvniť smerovanie rozvoja obce,  a formovať tak projektové zámery  na roky 2015 - 2020.  Pre jednoduchšie spracovanie môžete použiť dotazník v elektronickej forme na stránke www.nalepkovo.sk. Dotazník zašlite v elektronickej forme alebo ho odovzdajte na OcÚ v Nálepkove  do 15. 06. 2015   č. d. 11, príp. 26.  Dotazník môže vypísať každý občan Nálepkova starší ako 18 rokov s trvalým pobytom na území obce. Radi by sme privítali i názory chalupárov a všetkých vlastníkov nehnuteľnosti nachádzajúcich sa na území obce.  Odpovede vyznačte krížikom. Ak potrebujete viac vytlačených dotazníkov, môžete si ich vyzdvihnúť na OcÚ č. d. 11, alebo 26.  Kompletným vypísaním dotazníka ste automaticky zaradený do žrebovania o hodnotné ceny. Žrebovanie sa uskutoční dňa 18. 06. 2015 o 13:00 hod. v zasadačke OcÚ. Žrebovanie bude verejné - všetci ste pozvaní. Na žrebovanie bude dohliadať právny zástupca obce.   

Ďakujeme za Váš čas a ochotu pri vypĺňaní dotazníka.

Pohlavie
Povinná odpoveď

Vek
Povinná odpoveď

Dosiahnuté vzdelanie
Povinná odpoveď

Ekonomická aktivita
Povinná odpoveď

Ako dlho bývate v obci
Povinná odpoveď

S ktorými oblasťami ste vo Vašej obci nespokojný? (označte max. 5 možností)
Povinná odpoveď

Máte záujem v budúcnosti podávať žiadosti na obec v elektronickej forme?
Povinná odpoveď

Čo Vám chýba na webovej stránke obce www.nalepkovo.sk ?

Ostáva 1500 znakov

Ktoré podniky odporúčate zriadiť v obci?
Povinná odpoveď

Čo odporúčate vybudovať/rekonštruovať v oblasti MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE? Označte max. 3 odpovede.
Povinná odpoveď

Ak máte návrhy v oblasti MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE, skúste ich charakterizovať.

Ostáva 1500 znakov

Čo odporúčate vybudovať/rekonštruovať v oblasti ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA? Označte max. 3 odpovede.
Povinná odpoveď

Ak máte návrhy v oblasti ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, skúste ich charakterizovať

Ostáva 1500 znakov

Čo Vám v obci chýba v oblasti CESTOVNÉHO RUCHU?
Povinná odpoveď

Aké služby cestovného ruchu podľa Vás chýbajú turistom?

Ostáva 1500 znakov

Čo by ste odporúčali vybudovať/rekonštruovať na rozvoj CESTOVNÉHO RUCHU?

Ostáva 1500 znakov

Čo Vám chýba v obci v oblasti KULTÚRY? S čím ste nespokojný? Označte max. 3 odpovede.
Povinná odpoveď

Čo by ste odporúčali vybudovať/rekonštruovať pre rozvoj KULTÚRY?

Ostáva 1500 znakov

Ste za výstavbu "kultúrneho domu" na pôvodnom mieste (na námestí)?
Povinná odpoveď

Čo by ste odporúčali zmeniť a s čím ste nespokojný v oblasti ADMINISTRATÍVY obecného úradu?
Povinná odpoveď

Čo by ste odporúčali v oblasti ADMINISTRATÍVY?

Ostáva 1500 znakov

Čo Vám v obci chýba / s čím ste nespokojný v oblasti SOCIÁLNYCH SLUŽIEB?
Povinná odpoveď

Čo odporúčate vybudovať /rekonštruovať v oblasti SOCIÁLNYCH SLUŽIEB?

Ostáva 1500 znakov

S čím ste v obci nespokojný /čo Vám chýba v oblasti ZDRAVOTNÝCH SLUŽIEB?
Povinná odpoveď

Čo Vám v obci chýba / s čím ste nespokojný v oblasti VZDELÁVANIA?
Povinná odpoveď

Čo Vám v obci chýba / s čím ste nespokojný v oblasti VOĽNÉHO ČASU, PREVENCII, BEZPEČNOSTI?
Povinná odpoveď

Ste za to, aby sa obec spolupodielala na investovaní do týchto zámerov?
Povinná odpoveď

áno
nie
rekonštrukcia a renovácia cirkevných budov
renovácia miestnych komunikácií (ulica Pod Halmou, chodník na Cintorínskej ulici, spevnená plocha v areáli zdravotného strediska, chodník na Školskej ulici)
výstavba 6 nájomných bytov na námestí oproti Evanjelickému kostolu pre pedagogických zamestnancov
výstavba sociálnych nájomných bytov pre Rómov
oddychová zóna v areáli Domova Nálepkovo, n. o. (na kultúrne akcie)
renovácia elektrorozvodov, trafostaníc, vrátane verejného osvetlenia
komplexnejší systém separovania odpadu (kontajnery a koše na triedenie odpadu)
odstránenie divokých skládok

Podieľate sa aj Vy osobne na zlepšení života v obci?
Povinná odpoveď

Ak áno, Vaša činnosť je:

Ak nie, čo Vám bráni zapájať sa do rozvojových činností?
Povinná odpoveď

Ako by ste sa chceli zapojiť do aktivít obce? Čo by ste chceli pre našu obec urobiť?

Ostáva 1500 znakov

Na čo by ste chceli ešte upozorniť ? Čo by ste chceli ešte dodať?

Ostáva 1500 znakov

Uveďte Vaše osobné údaje keďže sa vypísaním dotazníka zapájate do súťaže
Povinná odpoveď

1
Meno a priezvislo
1
Adresa
1
Tel. číslo
1

ĎAKUJEME ZA VÁŠ ČAS 

Vážení občania obce Nálepkovo,
vyplnením tohto dotazníka ste vyslovili svoj názor, nezanedbateľnou mierou prispeli k vypracovaniu rozvojového dokumentu, ktorý bude charakterizovať našu obec a udávať smer jej rozvoja. Ďakujeme za Vaše postrehy, pripomienky, názory a nápady, ktoré bezpochybne prispejú k budúcemu rozvoju našej obce.

Vypísaním a zaslaním dotazníka dávam súhlas so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v agende OcÚ. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely spracovania Programu rozvoja obce Nálepkovo v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa  citovaného zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.