Równe traktowanie na rynku pracy a wyznanie

Szanowni Państwo,

Rzecznik Praw Obywatelskich pełni funkcję niezależnego organu ds. równego traktowania. W jego kompetencjach znajduje się prowadzenie niezależnych badań dotyczących równego traktowania oraz rozpatrywanie skarg na dyskryminację.

Badanie dotyczące świadomości prawnej w zakresie równego traktowania z listopada 2015 r. wskazało, że jedynie 20% osób w Polsce wie, że w sprawach dyskryminacyjnych mogą się zwrócić do Rzecznika. Dlatego Rzecznik wychodzi z ankietą do osób i grup, które mogą doświadczać nierównego traktowania.

Proszę udzielić odpowiedzi odnoszących się do ostatnich 5 lat (od stycznia 2012 r.). Poniższe pytania dotyczą Państwa doświadczeń oraz doświadczeń innych osób, wyznających tę samą co Państwo religię.

Czy w Państwa otoczeniu zdarzają się sytuacje gorszego traktowania ze względu na wyznanie w postaci niedostosowania czasu pracy do wymogów Państwa religii.
Wymagana odpowiedź

Jeżeli tak, to w jaki sposób przejawia się gorsze traktowanie w tym zakresie. Proszę krótko opisać.

Pozostało 1500 znaków

Czy w Państwa otoczeniu zdarzyły się sytuacje gorszego traktowania pracowników ze względu na wyrażanie swojej wiary poprzez ubiór lub inne emblematy (np. łańcuszek z symbolem religijnym, nakrycie głowy itp.)
Wymagana odpowiedź

Jeżeli tak, to w jaki sposób przejawia się gorsze traktowanie w tym zakresie. Proszę krótko opisać.

Pozostało 1500 znaków

Czy w Państwa otoczeniu zdarzyły się sytuacje gorszego traktowania pracowników ze względu na wyznanie w postaci negatywnych komentarzy, żartów, uszczypliwych uwag.
Wymagana odpowiedź

Jeżeli tak, to proszę krótko opisać zdarzenie lub rodzaj zdarzeń.

Pozostało 1500 znaków

Czy w Państwa otoczeniu zdarzyły się sytuacje gorszego traktowania pracowników ze względu na wyznanie w innej sprawie, w innym kontekście.
Wymagana odpowiedź

Jeżeli tak, to proszę krótko opisać to zdarzenie lub rodzaj zdarzeń

Pozostało 1500 znaków

Proszę wskazać jakiego wyznania dotyczą odpowiedzi na powyższe pytania
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Czy byliby Państwo zainteresowani współpracą przy organizacji trzech - czterech spotkań w środowisku lokalnym w zakresie dyskryminacji ze względu na wyznanie w miejscu pracy?
Wymagana odpowiedź

Czy są Państwo zainteresowani otrzymywaniem informacji o finalnym rezultacie tego projektu?
Wymagana odpowiedź

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe przetwarzane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich z siedzibą w Warszawie przy Al. Solidarności 77, a także, że jestem uprawniony do wglądu do treści swoich danych i ich poprawiania, a dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane podaję dobrowolnie, a zgoda może zostać odwołana w każdym czasie.
Wymagana odpowiedź

Jeżeli chcieliby Państwo podzielić dodatkowymi uwagami, to proszę wpisać je poniżej.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków