.

Zapojenie rodičov do domácej prípravy žiaka- anketa

Milí rodičia,

dovoľujem si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je získať informácie o tom, ako sa zapájate do domácej prípravy svojho dieťaťa na 1.stupni ZŠ. Výsledky dotazníka budú slúžiť ako východiskový materiál pri spracovaní mojej rigoróznej práce. 

Za vyplnenie dotazníka Vám vopred ďakujem.

Zabezpečené
1

Čo rozumiete pod pojmom domáca príprava žiakov na vyučovanie?

2

Čo všetko by ste zaradili do domácej prípravy?

3

V čom vidíte význam, pozitíva domácej prípravy dieťaťa na vyučovanie?

4

V čom naopak vidíte negatíva v domácej príprave?

5

Ako sa zapájate do domácej prípravy svojho dieťaťa?

6

Opíšte, ako vyzerá Vaša bežná príprava na vyučovanie.

7

Je podľa Vás domáca príprava na vyučovanie dôležitá?

8

Aké máte doma vytvorené podmienky na prípravu na vyučovanie?

9

Myslíte si, že domáca príprava a školský výkon/ lepší prospech spolu súvisia?

10

Máte nastavené pravidlá pre prípravu do školy?

11

Ako často pomáhate svojmu dieťaťu s domácimi úlohami a v čom?

12

Všimli ste si nejaké zmeny v hodnotení alebo v správaní vášho dieťaťa, keď ste sa zapojili do domácej prípravy?

13

Akými spôsobmi by ste mohli zlepšiť svoje zapojenie sa do domácej prípravy svojho dieťaťa na vyučovanie?

14

Investujete do pomôcok, kníh a doučovania Vášho dieťaťa mimo vyučovania?

15

Je podľa Vás dôležité, aby Vaše dieťa študovalo na vysokej škole? Ovplyvňuje Vaše vzdelanie názor na danú problematiku?

Ďakujem za Váš čas a vyplnenie dotazníka! 😊