.

Dotazník - Fluktuace zaměstnanců

Průvodní informace

 

Dobrý den,

 dovolte mi, abych Vás touto cestou požádal o vyplnění dotazníku, který byl vytvořen za účelem získání cenných informací pro výzkum k diplomové práci na téma „Nedostatek pracovních sil a fluktuace pracovníků ve stavebnictví“. Cílem práce je zmapování současné situace ohledně dané problematiky a navrhnout řešení ke zlepšení stávající situace ve stavebních podnicích.

Vaše spolupráce je klíčová, avšak zapojení do výzkumu je zcela dobrovolné. Spolupráce spočívá ve vyplnění dotazníku, který bude následně zpracován a vyhodnocen různými metody. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o citlivé informace je důraz kladen na anonymitu dotazovaných a mlčenlivost výzkumníka ve vztahu k informacím dotazovaných pro zachování Vašeho bezpečí.

Velice si vážím Vaší pozornosti k těmto informacím a zároveň Vás tímto žádám o vyplnění dotazníku. S výsledky a závěry výzkumu budete seznámeni pomocí odpovědných pracovníků ve společnosti.

Zabezpečeno

Dotazník je rozdělen do dvou částí a obsahuje 21 otázek, které jsou uzavřené a odpověď uveďte vždy pouze jednu. Odhadovaná doba vyplnění dotazníku je 10 minut. První část je zaměřena na identifikaci dotazovaného. Druhá část se týká faktorů a možností ovlivnění nedostatku pracovních sil a fluktuace pracovníků.

1

Jaké je Vaše pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
2

Jaký je Váš věk?

Vyberte jednu odpověď
3

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Vyberte jednu odpověď
4

Jak dlouho jste zaměstnancem v daném podniku?

Vyberte jednu odpověď
5

Jste spokojeni v současném zaměstnání?

Vyberte jednu odpověď
6

Jak hodnotíte nastavená pravidla ve společnosti?

Vyberte jednu odpověď
7

Jak hodnotíte komunikaci se svým přímým nadřízeným?

Vyberte jednu odpověď
8

Jaký máte vztah se svým přímým nadřízeným?

Vyberte jednu odpověď
9

Jaké máte vztahy se svými kolegy na pracovišti?

Vyberte jednu odpověď
10

Máte pocit, že si Vás podnik váží?

Vyberte jednu odpověď
11

Zajímáte se o společnost, ve které působíte? (hospodaření podniku, aktivity, ...)

Vyberte jednu odpověď
12

Vnímá podnik, případně Váš přímý nadřízený Vaše názory nebo nápady?

Vyberte jednu odpověď
13

Pociťujete nadměrné psychické nebo fyzické vyčerpání ve vztahu k Vaší práci?

Vyberte jednu odpověď
14

Máte nebo jste v minulosti měli zdravotní problémy způsobené prací v podniku?

Vyberte jednu odpověď
15

Zajímáte se o návrhy práce u jiných podniků?

Vyberte jednu odpověď
16

Uvažujete o změně zaměstnání?

Vyberte jednu odpověď
17

Jste momentálně spokojeni s Vaší současnou mzdou?

Vyberte jednu odpověď
18

Využíváte benefity, které Vám podnik poskytuje?

Vyberte jednu odpověď
19

Máte pocit, že by podnik měl rozšířit nabídku benefitů?

Vyberte jednu odpověď
20

Považujete vzdělávání za předpoklad kariérního růstu ve společnosti?

Vyberte jednu odpověď
21

Vnímáte vzdělávání poskytnuté podnikem jako faktor, který omezí odchody zaměstnanců?

Vyberte jednu odpověď
22

Co by Vás vedlo k přijetí jiného pracovního místa?

Vyberte jednu odpověď

Velice si vážím Vaší spolupráce. Děkuji