Postoj společnosti k projektu čisté mobility ve vztahu k jeho medializaci a propagaci

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s prosbou Vašeho zapojení do anonymního výzkumu souvisejícího se zpracováním mé diplomové práce.

Cílem diplomové práce je analýza postoje vybraného vzorku společnosti k projektu čisté mobility z pohledů vnímání projektu k šetrnosti k životnímu prostředí a dostatečnosti jeho medializace a propagace.

Dovolte mi, abych Vám krátce vysvětlila hlavní téma mého šetření:

Čistá mobilita klade hlavní důraz na aktivní přístup obyvatel k životnímu prostředí, ve kterém žijí. Zejména na zlepšování vztahu týkajícího se změny přístupu k dopravě, který je komfortní, ale také co nejméně zatěžuje životní prostředí - např. pěší chůze, jízdní kolo, veřejná a městská hromadná doprava, elektromobilita a jiné formy individuální dopravy s nízkými emisemi, bike - sharing, car - sharing a vše, co lze užít společně, a mnoho dalšího.

1 Zajímá Vás stav životního prostředí v lokalitě kde žijete?
Povinná odpověď

2 Máte dostatek informací o stavu životního prostředí v okolí Vašeho bydliště?
Povinná odpověď

3 Chtěli byste se dozvědět informace o možnostech zlepšení kvality životního prostředí ve Vašem regionu?
Povinná odpověď

4 Myslíte si, že Vaše jednání ovlivňuje kvalitu životního prostředí?
Povinná odpověď

5 Jste ochotní změnit některé své návyky, abyste žili v lepším prostředí?
Povinná odpověď

6 Pokud byste měli informace o možnostech a projektech vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí, přehodnotili byste své dosavadní postoje (aktivitu)?
Povinná odpověď

7 Informace o stavu životního prostředí čerpáte především z celostátních médií (TV, rozhlas, noviny, atd.)?
Povinná odpověď

8 Máte povědomí o pojmu "Čistá mobilita"?
Povinná odpověď

9 Z jakého zdroje jste získali informaci o čisté mobilitě?
Povinná odpověď

10 Myslíte si, že propagaci a osvětu týkající se oblasti čisté mobility, lze považovat za preventivní nástroj předcházení vzniku emisí a současně nástroj udržitelného rozvoje společnosti?
Povinná odpověď

11 Jaká témata osvěty - poskytnutí informací v oblasti čisté mobility by Vás nejvíce zajímala?
Povinná odpověď

12 Setkali jste se ve svém okolí s pojmem "EKOMOB" - ekologická mobilita?
Povinná odpověď

13 Zúčastnili jste se akcí s tématem čisté mobility?
Povinná odpověď

14 Podporuje Vaše obec / město projekty s tématikou čisté mobility?
Povinná odpověď

15 Informují Vás ve Vaší obci / městě o projektech týkajících se čisté mobility?
Povinná odpověď

16 Myslíte si, že by se měly realizovat informační kampaně v oblasti čisté mobility?
Povinná odpověď

17 Jaké zdroje propagace čisté mobility byste uvítali ve Vašem bydlišti?
Povinná odpověď

18 Uvítali byste masovou propagaci čisté mobility v médiích?
Povinná odpověď

19 Myslíte si, že masová propagace čisté mobility by ovlivnila chování lidí?
Povinná odpověď

20 Jednou z oblastí týkající se čisté mobility je změna alternativních pohonů u vozidel a s tím související zavádění elektromobility. Byli jste o této problematice informováni z jakýchkoliv zdrojů?
Povinná odpověď

21 Myslíte si, že snížením automobilové dopravy nebo zavedením elektromobilů by bylo dosaženo čistšího ovzduší?
Povinná odpověď

22 Máte zájem o koupi elektromobilu?
Povinná odpověď

23 Vnímáte podmínky pro koupi vozidla s alternativním pohonem (elektromobilu) jako motivující pro jeho pořízení?
Povinná odpověď

24 Ocenili byste při úvahách o zakoupení elektromobilu celoplošnou informační kampaň týkající se možných výhod při pořízení takového vozidla?
Povinná odpověď

25 Použití jakých zdrojů by Vám pro tuto informační kampaň nejvíce vyhovovalo?
Povinná odpověď

26 Máte povědomí o konceptu "SMART CITY"? (Chytré město, obec, či region, kde jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů)
Povinná odpověď

27 Myslíte si, že by bylo vhodné podporovat vzdělávací programy na základních, středních a vysokých školách a učilištích týkající se čisté mobility, např. rozšířením v učebních osnovách
Povinná odpověď

28 Myslíte si, že je vhodné, aby stát investoval finanční prostředky do projektů týkajících se vzdělávání a výzkumů v oblastech čisté mobility?
Povinná odpověď

29 V jaké oblasti pracujete?
Povinná odpověď

30 Váš věk
Povinná odpověď

31 Pohlaví
Povinná odpověď

32 Místo Vašeho bydliště
Povinná odpověď

33 Počet obyvatel v místě Vašeho bydliště
Povinná odpověď

34 Chcete-li sdělit Váš názor na problematiku čisté mobility nad rámec položených otázek, využijte prosím toto textové pole

Zbývá 1500 znaků