Úloha ilustrácií v detskej literatúre

Dobrý deň vážení respondenti a vážené respondentky!

V rámci písania bakalárskej práce na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa venujeme analýze úlohy ilustrácií v detskej literatúre.

Obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý nám pomôže danú problematiku spracovať. Cieľovou skupinou, pre ktorú je dotazník určený, sú rodičia a budúci rodičia.

Chceme Vás poprosiť, aby ste ho vyplnili pravdivo. Dotazník je anonymný a zaberie Vám maximálne 10 minút. Získané informácie budú použité výlučne pre potreby výskumnej časti bakalárskej práce.

Za Váš čas a ochotu vopred ďakujem!

Katarína Ácsová

študentka 3. roč. Bc. stupňa, FF UKF v Nitre

Spustiť dotazník