UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Ankieta dotycząca zmian lokalnych kryteriów wyboru grantów

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

Jestem mieszkańcem obszaru LSR Stowarzyszenia LGD "RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI":
Wymagana odpowiedź

Jestem zainteresowany/zainteresowana pozyskaniem dofinansowania na realizację grantów:
Wymagana odpowiedź

Uważam, że w kryteriach wyboru grantów powinno się premiować dodatkowymi punktami Wnioskodawców korzystających z doradztwa w Biurze LGD:
Wymagana odpowiedź

Uważam, że w kryteriach wyboru grantów powinno się premiować dodatkowymi punktami operacje przewidujące utworzenie miejsca pracy dla osób z grup defaworyzowanych (zgodnie z definicją LSR) w wymiarze minimum ½ etatu na podstawie umowy o pracę przez okres minimum 4 miesięcy:
Wymagana odpowiedź

Uważam, że w kryteriach wyboru grantów powinno się premiować dodatkowymi punktami operacje przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu:
Wymagana odpowiedź

Uważam, że w kryteriach wyboru grantów powinno się premiować dodatkowymi punktami operacje przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu, a uzasadnienie ma odzwierciedlenie w planowanych kosztach inwestycyjnych:
Wymagana odpowiedź

Uważam, że w kryteriach wyboru grantów powinno się premiować dodatkowymi 2 punktami nowopowstałe organizacje założone w celu aktywizacji lokalnej społeczności:
Wymagana odpowiedź

Planowana zadanie w ramach grantu możliwe jest do zrealizowania w okresie:
Wymagana odpowiedź

Planowane zadanie w ramach grantu możliwe jest do zrealizowania w:
Wymagana odpowiedź

Czy poziom dofinansowania w grantach powinien wynosić:
Wymagana odpowiedź

Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych, planujących realizację grantów, powinno mieć formę:
Wymagana odpowiedź