.

Hodnotenie učiteľa žiakmi

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Si žiakom akého ročníka?

Vyberte jednu odpoveď

Pri hviezdičkových úlohách je škála nasledovná:  0 hviezdičiek nikdy a 5 hviezdičiek vždy. 

2

Učiteľ vyučuje svoj predmet odborne a s nadšením.

3

Keď niečo nevie, nezakrýva to a nemaskuje to. Vie si priznať chybu.

4

U neho sa veľa naučíme.

5

Učivo vysvetľuje jasne a zaujímavo.

6

Na hodinách využíva aj didaktickú techniku (interaktívnu tabuľu, mobily).

7

Pri vysvetľovaní uvádza aj príklady z praxe.

8

Dokáže motivovať aj slabších žiakov, aby sa učili.

9

Keď si nedokážeme s niečím poradiť, pomôže nám.

10

Dokáže pochopiť naše chyby a nedostatky.

11

Záleží mu na čo najlepších našich výsledkoch.

12

Povzbudzuje nás.

13

Vo vyučovaní využíva aj skupinovú prácu alebo prácu vo dvojiciach.

14

Učiteľ má autoritu.

15

Napíš, čo ti na hodinách chýba.

16

Napíš, čo sa ti na hodinách páči.

17

Z uvedených vyjadrení si vyber tri, ktoré najviac charakterizujú vášho učiteľa/učiteľku:

Vyberte 3 odpovede
18

Napíš odkaz pre učiteľa.