Ochrana života a zdravia detí v pregraduálnej príprave študentov učiteľstva pre prvý stupeň primárneho vzdelávania

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta

Dotazník ochrany zdravia detí mladšieho školského veku ako obsahová súčasť prípravy učiteľov primárneho vzdelávania

Bc. Katarína Kršteňanská, 2023

 

Vážení študenti - budúci učitelia,

v rámci vypracovania mojej diplomovej práce Vás žiadam o vyplnenie nasledovného dotazníka, ktorého cieľom je získať a vyhodnotiť potrebné údaje k spracovaniu problematiky o ochrane zdravia detí mladšieho školsého veku v kontexte s obsahovou prípravou učiteľov primárneho vzdelávania. Váš názor je dôležitý, preto Vás žiadam o úprimné a pravdivé odpovede. Dotazník je anonymný a všetky získané výstupy budú slúžiť výlučne ako podklad k spracovaniu danej problematiky. Za čas, ktorý budete venovať vyplneniu dotazníka Vám vopred ďakujem.

 

Spustiť dotazník