Powered by

Rezidentské parkovanie v Mestskej časti Košice - Sever

Vážení občania, denne sa stretávame s nedostatkom parkovacích miest a s neefektívnym využívaním existujúcich parkovacích plôch. Je to spôsobené viacerými faktormi. Umiestnenie objektov úradov, škôl, obchodných a biznis centier, prevládajúca obytná funkcia a výstavba staršieho veku s nedostatočnou infraštruktúrou – to sú nároky, ktoré súčasná organizácia parkovania nedokáže uspokojiť. Ďalším dôležitým faktorom je skutočnosť, že Sever hraničí s územím centra mesta, kde už regulácia parkovania zavedená je a mnohí motoristi začali parkovať na uliciach v našej mestskej časti.

Rezidentské parkovanie ? Skúsenosti z iných mestských častí ukazujú, že efektívnym využitím existujúcich kapacít sa dá dosiahnuť podstatné zlepšenie. Zavedenie fungujúceho a spravodlivého parkovacieho systému pre občanov našej mestskej časti by umožnilo komfortnejšie parkovanie a lepšie životné prostredie. Vybraté časti územia by boli rozdelené na zóny, kde budú môcť občania Severu ľahšie parkovať. Z našich ulíc dostaneme automobily, ktoré tam nepatria a zaberajú miesto. Systém parkovania, príslušné poplatky a zóny budú vopred zverejnené a bude možné ich pripomienkovať. Obraciame sa preto na Vás s otázkami, ktoré nám dajú dôležitú spätnú väzbu, ako postupovať v prípade prípravy návrhu parkovacieho systému.

Spustiť dotazník