.

Postoj Gen Z (*1996 - 2009*) k legalizaci prostituce v ČR

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Pohlaví

Vyberte jednu odpověď
2

Kde žijete?

Vyberte jednu odpověď
3

Řadíte se mezi?

Vyberte jednu odpověď
4

Jak byste definoval/a svou sexuální orientaci?

Vyberte jednu odpověď
5

Na škále (1 souhlasím – 5 nesouhlasím) znázorněte, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s legalizaci prostituce?

1 - souhlasím 2- spíše souhlasím 3 - nejsem si jistá/ý 4 - spíše nesouhlasím 5 - nesouhlasím
6

Jaký máte osobní postoj k prostituci obecně?

1 - velmi pozitivní 2- spíše pozitivní 3 - neutrální 4 - spíše negativní 5- negativní
7

Znáte někoho, kdo pracuje nebo pracoval v sexuálním průmyslu?

Vyberte jednu odpověď
8

Legalizace prostituce by zlepšila zdravotní péči pro sexuální pracovníky

1 - souhlasím 5 - nesouhlasím
9

Legalizace prostituce by vedla ke snížení obchodování s lidmi

1 - souhlasím 5 -nesouhlasím
10

Jaký vliv si myslíte, že by měla legalizace prostituce na společenské a rodinné hodnoty?

1 - velmi pozitivní 5- velmi negativní
11

Legalizace prostituce by měla pozitivní vliv na ekonomiku

1 - souhlasím 5- nesouhlasím
12

Každý by měl mít právo svobodně rozhodnout o tom, zda se chce věnovat prostituci

1 - souhlasím 5 - nesouhlasím
13

Prostituce je otázkou osobní svobody a volby

1 - souhlasím 5- nesouhlasím
14

Jak byste hodnotil/a míru informovanosti veřejnosti o problematice prostituce?

1 - velmi informovaná 2 - spíše informovaná 3 - nejsem si jistá/ý 4 - spíše neinformovaná 5 - neinformovaná
15

Jaký vliv si myslíte, že by mohla mít legalizace prostituce na budoucí generace?

1 - velmi pozitivní 2 - spíše pozitivní 3 - neutrální 4 - spíše negativní 5- negativní