Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dotazník k Diskuznímu dokumentu Národního nízkouhlíkového panelu R&Dialogue

Sběr odpovědí byl ukončen.

Prosíme o laskavé vyplnění dotazníku, kterým přispějete ke zmapování názorů na problematiku užití nízkouhlíkových technologií v České republice. Otázky v dotazníku jsou převzaty z Diskusního dokumentu pro český národní dialog o přechodu k nízkouhlíkové ekonomice. Vyhodnocení odpovědí bude využito v další fázi národního dialogu, k přípravě národní nízkouhlíkové vize, a také bude součástí českého příspěvku do zprávy evropského projektu R&Dialogue (Research and Civil Society Dialogue towards a low-carbon society). Výsledky budou rovněž prezentovány na závěrečné národní konferenci R&Dialogue v září 2015 v Praze.Vyplnění dotazníku zabere zhruba 15-25 minut Vašeho času.

Odpovědi označte kliknutím do příslušného políčka, popř. vepsáním textu do označeného textového pole. Pokud nechcete, nemusíte odpovídat na všechny položené otázky, ale můžete si vybrat jen ty, které jsou Vám blízké, a vynechat ty, na něž odpovídat nechcete nebo nemáte jasnou odpověď.

Dotazník je anonymní.

Definice nízkouhlíkových technologií

Nízkouhlíkové technologie mají za úkol snižovat emise skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého, a tím i jejich obsah v atmosféře. Můžeme je využít také ke snižování závislosti na importovaných palivech, místních ekologických škod nebo – v některých případech – také nákladů na energie. Za nízkouhlíkové technologie jsou pro účely tohoto dotazníku (v širokém pojetí jejich definice) považovány například solární, větrná, vodní, geotermální a jaderná energie, energie z biomasy, využití biopaliv CCS (zachytávání a ukládání CO2), ale také energetická efektivnost a úspory.