Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dotazník pro místní zájmové a sportovní organizace na území MAS Boleslavsko

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážení,

dovolujeme si vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění názorů a potřeb zájmových organizací, sportovních klubů a spolků v obci, ve které působíte.

Vaše obec je členem Místní akční skupiny (MAS) Boleslavsko, která vznikla a pracuje na principu partnerství veřejného, neziskového a soukromého sektoru. Jejím hlavním cílem je podpora rozvoje regionu založeného na účasti místních komunit, včetně získávání finanční podpory z EU a z dalších zdrojů na rozvojové záměry na svém území. MAS Boleslavsko pokrývá území 16 obcí a měst (Bakov nad Jizerou, Bradlec, Březno, Dlouhá Lhota, Dobrovice, Dolní Stakory, Husí Lhota, Kolomuty, Kosmonosy, Nepřevázka, Obrubce, Obruby, Řepov, Sukorady, Vinařice, Židněves (více na www.mas-boleslavsko.cz). V současné době připravuje MAS dokument „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020“, který bude sloužit jako podklad pro další rozvoj regionu a podporu projektů s přínosem pro jeho rozvoj a je i podmínkou pro získání dotací na některé projekty a aktivity.

Místní zájmové a sportovní organizace i spolky jsou důležitou součástí života obce. Abychom ve strategii mohli zohlednit i Vaše názory, potřebujeme znát Vaše postoje a získat od Vás informace, které pak budou v připravované strategii promítnuty.

Získané informace budou dále využity i pro vypracování plánu rozvoje Vaší obce či města. Všechna data získaná vyplněním dotazníků slouží výhradně pro potřeby MAS Boleslavsko. Pod pojmem „obec“ v dotazníku jsou myšleny jak obce, tak i města na území MAS Boleslavsko.

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání.

Dotazník vyplníte zcela jednoduše přímo v elektronické podobě. V případě problémů s tímto způsobem vyplnění si ho také můžete stáhnout na www.mas-boleslavsko.cz ve formátu PDF, vytisknout a předat vyplněný na Váš obecní úřad, případně vyplněný a naskenovaný zaslat na e-mail: info@mas.boleslavsko.cz, a to nejpozději do 25. září 2015.

Za každou organizaci vyplňte prosím pouze jeden dotazník!

Mgr. Jana Štěpánová, ředitelka MAS Boleslavsko

ve spolupráci se starosty obcí MAS Boleslavsko

1 Název a sídlo organizace

Zbývá 250 znaků

2 Počet členů celkem k 1. 1. 2015

Zbývá 20 znaků

3 ... z toho do 18 let

Zbývá 20 znaků

4 Jaký je vývoj počtu Vašich členů v posledních 5 letech?

5 Čím je to způsobeno?

Zbývá 1500 znaků

6 Hlavní uskutečňované aktivity jsou v oblasti:

7 Jaké hlavní akce jste uskutečnili v posledních 3 letech? (název, rok realizace, náklady akce (Kč))

Zbývá 1500 znaků

8 Jaký je Váš realistický odhad plánu akcí v letech 2015 – 2020? (název, předpokládaná doba realizace akce (projektu), předpokládaná výše nákladů (Kč))

Zbývá 1500 znaků

9 Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek (v každém řádku vyberte možnost, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):

Velmi spokojen
Spokojen
Spíše nespokojen
Nespokojen
Nedokážu zhodnotit
Podmínky pro činnost organizace
Spolupráce s obcí
Podpora činnosti ze strany obce
Účast veřejnosti na akcích pořádaných organizací

10 Co v obci nejvíce postrádáte pro fungování a rozvoj Vaší činnosti (co pro Vás může obec udělat)?

Zbývá 1500 znaků

11 Co můžete obci nabídnout?

Zbývá 1500 znaků

12 Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

Zbývá 1500 znaků