Analýza rizik obce

Vážení respondenti,


Obracím se na Vás s prosbou o pomoc při určení rizik obce Lhota u Vsetína do diplomové práce. Patříte mezi odborníky, zabývající se krizovým řízením nebo ochranou obyvatelstva na spádovém území obce s rozšířenou působností Vsetín a jste tedy nejvhodnějšími kandidáty k expertnímu odhadu pravděpodobnosti aktivace hrozby a rozsahu jejích dopadů.


Samotné hrozby, hodnocené v dotazníku, pocházejí z Analýzy hrozeb pro Českou republiku, zpracované Ministerstvem vnitra v roce 2015. Jedná se o 22 nevojenských hrozeb s nepřijatelnou výší rizika. Cílem dotazníku je získat Váš odborný názor na pravděpodobnost vzniku dané hrozby (P), závažnosti jejích následků (N) a názor hodnotitelů (H), zohledňující závažnost ohrožení, možný počet zasažených osob, možnou dobu působení ohrožení, vliv krajiny apod.


Jedná se o jednoduchou bodovou polokvantitativní metodu "PNH", velmi pěkně popsanou autory Koudelkou a Vránou v dokumentu Rizika a jejich analýza. Každé z kritérií PNH má stupnici od 1 do 5: 


P – pravděpodobnost vzniku a existence nebezpečí

1 - Nahodilá, 2- Nepravděpodobná, 3 - Pravděpodobná, 4 -Velmi pravděpodobná, 5 - Trvalá.


N – možné následky ohrožení

1- Poškození zdraví bez pracovní neschopnosti, 2 - Absenční úraz (s pracovní neschopností), 3 - Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci, 4 - Těžký úraz a úraz s trvalými následky, 5 - Smrtelný úraz.


H – názor hodnotitelů

1 - Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení, 2 - Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení, 3 - Větší, nezanedbatelný vliv na míru ohrožení a nebezpečí, 4 - Velký a významný vliv na míru ohrožení a nebezpečí, 5 - Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí.


Jsem Vám velmi vděčen za Váš čas a Vaše expertní názory. Předem děkuji za vyplnění dle Vašeho nejlepšího mínění a zkušeností.


Spustit dotazník teď