Sexting

Vážený respondent/respondentka, som študentka Univerzity Komenského v Bratislave - Pedagogická fakulta. Obraciam sa na teba s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý prospeje k výskumnej časti mojej diplomovej práce. Máš pred sebou dotazník, ktorý slúži k prieskumu skúseností s elektronickou komunikáciou prostredníctvom elektronických technológií (internet, mobilný telefón) a rizikami, ktoré elektronické technológie so sebou taktiež prinášajú a ohrozujú študentov. Dotazník obsahuje 27 otázok. Pri každej si pozorne prečítaj zadanie a podľa pokynov označ možnosť/možnosti, ktorá/é najlepšie vystihuje/ú tvoju skúsenosť, alebo tvoj názor. Dotazník je anonymný, preto sa nepodpisuj. Údaje z dotazníka sú dôverné a budú spracovávané hromadne. Tvoje odpovede vôbec nebudú spojované s tvojou osobou. Pre úspešné vyplnenie dotazníka je potrebné, aby si sa vyjadril/a ku všetkým otázkam. Predtým, ako začneme s otázkami, upresnime si, že pod pojmom obťažovanie máme na mysli akékoľvek úmyselné škodlivé chovanie voči inej osobe, ktorá sa jej nepáči a je jej to nepríjemné alebo je to ponižujúce a táto osoba sa v danej situácii dokáže iba ťažko chrániť.

Ďakujem ti za tvoju spoluprácu na tomto výskume.

Pohlavie
Povinná odpoveď

Koľko máš rokov ?
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

Typ školy, ktorú navštevuješ
Povinná odpoveď

Napíš mesto/dedinu v ktorej navštevuješ danú školu.
Povinná odpoveď

Ostáva 50 znakov

Svoj školský prospech považuješ za?
Povinná odpoveď

Ostáva 50 znakov

Koľko času denne stráviš na internete (počítač/mobil) ?
Povinná odpoveď

Si vlastníkom smartphonu s neobmedzeným prístupom na internet ( 3G/4G) ?
Povinná odpoveď

Máte na škole sprístupnenú voľnú sieť wifi pre študentov ?
Povinná odpoveď

Ako veľmi je pre teba dôležitý internet v každodennom živote ?
Povinná odpoveď

0/5

Zakrúžkuj všetky osobné údaje, ktoré máš zverejnené na internete (tj. sociálne siete, mail)
Povinná odpoveď

Zakrúžkuj všetky aplikácie, ktoré využívaš na svojom smartphone:
Povinná odpoveď

Stalo sa ti už niekedy, že si sa správal niektorým z nasledujúcich spôsobov, ako popisujú jednotlivé ukážky ?
Povinná odpoveď

ÁNO
NIE
Nepamätám si
Šíril/a som o niekom klamstvá na internete
Zasielal/a som niekomu výhražné správy (cez SMS, e-mail, chat...)
Zasielal/a som niekomu urážlivé správy (cez SMS, e-mail, chat...)
Zasielal/a som niekomu zraňujúce alebo ponižujúce správy (cez SMS, e-mail, chat...)
Nazval/a som niekoho na internete zosmiešňujúcimi prezývkami.
Zdieľal/a som na internete osobné informácie niekoho iného bez jeho súhlasu.
Ohováral/a som alebo ponížil/a som niekoho prostredníctvom falošnej fotografie ?
Vytvoril/a si si o niekom webovú stránku, ktorá ohovárala niekoho alebo mala ponižujúci obsah ?
Vyfotil/a si niekoho alebo natočila v zosmiešňujúcej situácii bez jeho súhlasu ?
Vystavoval/a si verejne na internete alebo si posielal/a iným ľuďom fotografie alebo videá, ktoré niekoho zachytávajú v zosmiešňujúcej situácie, bez jeho súhlasu ?
Zverejnil/ a si časť rozhovorov, ktoré si s niekým viedol/a cez SMS/ sociálne siete za účelom pobaviť sa, bez súhlasu danej osoby ?
Zablokovala si niekomu prístup do elektronického účtu (sociálnych sietí) tým, že si mu ukradol jeho heslo ?
Posielal/a si už niekomu správy pod menom niekoho iného ( cez SMS alebo sociálne siete) ?
Natočil/a si si už niekedy svojho učiteľa v zosmiešňujúcej situácii bez jeho súhlasu ?

Ak ťa niekto v tomto školskom roku obťažoval prostredníctvom elektronických technológií (internet, mobilný telefón...), ako dlho toto obťažovanie približne trvalo ?
Povinná odpoveď

Zveril/a si sa niekomu s tým, že ťa niekto obťažoval prostredníctvom elektronických technológií (internet, mobilný telefón...)?
Povinná odpoveď

Ak si v predchádzajúcej otázke odpovedal kladne, komu konkrétne si sa zveril/a s tým, že ťa niekto obťažoval prostredníctvom elektronických technológií (internet, mobilný telefón...) ?
Povinná odpoveď

ÁNO
NIE
Nepamätám sa
Rodičom
Súrodencom
Inému dospelému príbuznému
Učiteľovi
Priateľom zo školy
Priateľom mimo školy
Niekomu inému .....
Nikdy som nebol/a obťažovaný/á

Ak si bol už niekedy obťažovaný/á, obťažovali ťa prevažne ?
Povinná odpoveď

Dostal si už niekedy nejaký záporný komentár k tvojmu profilu (označ všetky odpovede, ktorých sa to týka) ?
Povinná odpoveď

(homofóbny – označuje sa ním diskriminácia, odpor alebo strach z homosexuality alebo homosexuálne zameraných osôb, rasistický – zahŕňa predsudky, stereotypy a diskrimináciu, nadradenosť jednej rasy nad druhou, sexuálny – intímny/týkajúci sa pohlavia, xenofóbny – označenie odporu k cudzincom a strachu z nich, napr. voči okolitým štátom)

Ak si odpovedal v predchádzajúcej otázke kladne, tak cez ktorú aplikáciu si dostal komentár/e najčastejšie?
Povinná odpoveď

(ak je ich viac zakrúžkuj všetky)

Dostal si už niekedy súkromnú správu so sexuálnymi narážkami na tvoju osobu ?
Povinná odpoveď

Ak si v predchádzajúcej otázke odpovedal kladne, zakrúžkuj všetky aplikácie cez, ktoré si danú správu dostal ?
Povinná odpoveď

Už si niekedy zaslal (ako osobnú správu), alebo zverejnil nahú fotografiu ?
Povinná odpoveď

Ak si už niekedy zaslal/a alebo zdieľal/a nahé fotografie, komu si ich adresoval/a ?
Povinná odpoveď

Stalo sa ti už niekedy, že niekto zdieľal tvoju fotografiu, bez súhlasu ?
Povinná odpoveď

Požiadal/a si niekedy o osobné stretnutie človeka, ktorého si poznal/a iba cez internet ?
Povinná odpoveď

Prijal/a si niekedy pozvanie na osobné stretnutie, od človeka, ktorého si poznal/a iba cez internet ?
Povinná odpoveď

Sexting je ...
Povinná odpoveď

(označ všetky možnosti, ktoré sú podľa teba správne).

Ako často používaš internet v mobile k nasledujúcim činnostiam ?
Povinná odpoveď

Nikdy
1x mesačne
1 – 4x mesačne
2 – 3x týždenne
4 – 6x týždenne
Každý deň
Vypracovanie domácich úloh do školy
Hľadanie potrebných informácií
Surfovanie (zábava)
Hranie online hier
Sociálne siete (Facebook, Instagram ...)
Sťahovanie filmov
Sťahovanie hudby
Sťahovanie hier
e-mail
Online zoznamky (Tinder, Grinder,...)
Mapy, navigácie