Šikana

Šikanovanie v škole je také agresívne /útočné/ správanie, pri ktorom žiak alebo skupina žiakov chce úmyselne inému ublížiť, ohroziť ho alebo zastražiť.

šikanovanie sa môže prejavovať : - fyzických útokom - napr. bitie spolužiaka,                                                                    strkanie, vykrúcanie rúk

                                                      - poškodzovaním vecí - napr. lámanie                                                                              pomôcok, ničenie oblečenia

                                                      - slovným útokom - sústavné nadávanie tomu                                                                istému žiakovi, vyhrážanie sa, že nesmie                                                                      prezradiť alebo nažalovať na iného a podobne.

Takéto správanie je pre šikanovaného spolužiaka veľmi nepríjemné.

Našim želaním je, aby sa každý žiak tejto školy mohol pokojne a bez obáv z druhých spolužiakov učiť a chodiť do školy.

Žiadame Vás preto milí žiaci, aby ste anonymne, bez uvedenia svojho mena vyplnili tento dotazník.  

Spustiť dotazník