.

Dotazník o identifikácii sociokultúrneho kontextu vývinu žiaka vo veku 13-15 rokov

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

1. Ako často sa zúčastňuje žiak na sociálnych udalostiach mimo školy (napr. dobrovoľnícky program, kultúrne podujatia)?

Vyberte možnosť, ktorá najlepšie opisuje správanie žiaka.
2

2. Ako by ste hodnotili úroveň zapojenia rodičov do žiakovho života?

Hodnotenie úrovne zapojenia rodičov v žiakovom živote na stupnici od 1 (veľmi nízka úroveň zapojenia) po 10 (veľmi vysoká úroveň zapojenia).
3

3. Aké je žiakove postavenie vo vzťahu k rovesníkom?

Krátka odpoveď na otázku o postavení žiaka vo vzťahu k rovesníkom.
4

4. V akej miere sa podieľa žiak na kultúrnych aktivitách školy (napr. divadelné predstavenia, výstavy, súťaže)?

Odhadnite, v akej miere sa žiak zúčastňuje kultúrnych aktivít školy.
5

5. Aká je preferovaná forma prostredia na učenie zo strany žiaka?

Vyberte preferovanú formu, v ktorej žiak preferuje učenie.
6

6. Má žiak záujem o aktivity mimo školy (športové, umelecké, technické)?

Vyjadrite, či má žiak záujem o aktivity mimo školy.
7

7. Ako by ste zhodnotili žiakov vzťah ku kultúrnym hodnotám?

Vyjadrite svoju názorovú hodnotu vo vzťahu k žiakovmu vzťahu ku kultúrnym hodnotám.
8

8. Aké je žiakove postavenie vo vzťahu k autoritám (učitelia, rodičia)?

Odhadnite postavenie žiaka vo vzťahu k autoritám.
9

9. Ako často žiak vyhľadáva nové sociálne skúsenosti?

Vyjadrite, ako často žiak vyhľadáva nové skúsenosti vo svojom sociálnom okruhu.
10

10. Aké je žiakov postoj k novým výzvam vo vzdelávaní?

Odhadnite postoju žiaka k novým výzvam vo vzdelávaní.