Empatické tendencie v učiteľskej profesii

Dobrý deň, milí respondenti, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Dovoľujem si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou mojej záverečnej práce. Dotazník je anonymný a výsledky budú použité výlučne na prieskumné účely. Dotazník obsahuje výroky. Podľa toho, nakoľko daný výrok vystihuje Váš názor, zaškrtnite jednu z číslic podľa uvedenej stupnice : 0 nevystihuje ma vôbec, 1 vystihuje ma minimálne, 2 neviem sa rozhodnúť, 3 značne ma vystihuje, 4 úplne ma vystihuje. Spustiť dotazník