Powered by

Strategie rozvoje obce Kyselka

Vážení občané,


dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění ankety, která vyhodnotí názor občanů na kvalitu života v obci Kyselka. Výstupy této ankety budou významnými podklady pro připravovanou Strategii rozvoje obce Kyselka. Byli bychom velice rádi, pokud si najdete čas pro vyplnění této ankety, čímž přispějete k nalezení a specifikaci vhodných opatření pro další rozvoj obce. Existence strategického plánu rozvoje obce je velmi důležitá také z pohledu možností čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU a Karlovarského kraje.

Na položené otázky odpovězte zaškrtnutím odpovědi, která nejvíce respektuje Váš názor, popřípadě doplňte vlastní komentář. Anketa je anonymní – získaná data budou hromadně zpracována statistickými metodami bez sledování Vaší identity.

O průběhu ankety a jejích výsledcích budete průběžné informováni na internetu, na vývěsce obce i na prvním veřejném projednání výstupů strategického plánu.


Děkujeme Vám za spolupráci.

Aleš Labík

starosta obce

Spustit dotazník teď