.

Dotazník zpětné vazby od zaměstnanců GeneTiCA Feedback questionnaire from GeneTiCA employees

Věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Please take a few minutes of your time to complete the following questionnaire.

Secured
GeneTiCA
1

Pracovní zařazení/Job classification

Select one answer
2

Pracuji pro společnost / I work for the company

Select one answer
GeneTiCA
3

Jsem hrdý na to, že mohu pracovat pro GeneTiCA. I am proud to work for GeneTiCA.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
4

Doporučil/a bych GeneTiCA jako skvělé místo pro práci. I would recommend GeneTiCA as a great place to work.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
5

Přemýšlím o tom, že bych si hledal/a novou práci u jiné společnosti, mimo GeneTiCA. I think about looking for a new job with another company, outside of GeneTiCA.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je ano, přemýšlím o tom často a 5 je ne, nepřemýšlím o tom vůbec. Select the number of stars corresponding to your rating, where 1 is yes, I think about it often and 5 is no, I don't think about it at all.
6

Jak jste spokojeni s prací ve společnosti GeneTiCA? How happy are you working at GeneTiCA?

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
7

Jsem spokojen/a se svým platovým ohodnocením. I am satisfied with my salary.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
8

Společnost GeneTiCA adekvátně platí za pozici, na které pracuji. GeneTiCA adequately pays for the position I work in.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
9

Mám pocit, že jsou mé příspěvky spravedlivě odměňovány? Do you feel your contributions are fairly rewarded?

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
GeneTiCA
10

Kolik dní v týdnu pracujete na dálku / z home-office? How many days a week do you work remotely / from home-office?

Vložte pouze číslo Use digits only
11

Kolik dní v týdnu byste chtěl/a pracovat z domova, pokud by to bylo možné? How many days a week would you like to work from home if possible?

Vložte pouze číslo Use digits only
12

Práce na dálku má pozitivní vliv na mou produktivitu. Working remotely has a positive impact on my productivity.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
13

Práce na dálku má pozitivní dopad na rovnováhu mezi mým pracovním a soukromým životem. Working remotely has a positive impact on my work-life balance.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
14

Při práci na dálku mám dobré spojení se svým týmem. I am well connected with my team when working remotely.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
GeneTiCA
15

Členové mého týmu často komunikují s ostatními relevantními týmy o důležitých pracovních záležitostech. Members of my team frequently communicate with other relevant teams about important work-related matters.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
16

Lidé v mém týmu sdílejí stejné pracovní cíle jako já. People in my team share the same work-related goals as me.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
17

Lidé, se kterými pracuji, spolupracují na tom, aby naše práce byla úspěšná. The people I work with collaborate to ensure the success of our work.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
18

Ve společnosti GeneTiCA existuje dobrá spolupráce mezi jednotlivými odděleními. There is good collaboration between departments at GeneTiCA.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
19

Cítím se být součástí týmu. I feel that I am part of a team

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
20

Důvěřuji ostatním zaměstnancům společností GeneTiCA a Circulos (mimo můj tým), mám pocit, že dělají maximum v zájmu společnosti GeneTiCA. I trust to the other GeneTiCA and Circulos employees (outside of my team), having a feeling that they are doing their best in the interest of GeneTiCA.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
21

V našem týmu se vzájemně podporujeme v zájmu našeho dalšího vzdělávání a rozvoje. In our team we support each other for our continued learning and development.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
GeneTiCA
22

Můj přímý nadřízený mi poskytuje zpětnou vazbu, která mi pomáhá zlepšovat můj výkon. My direct manager gives me feedback that helps me to improve my performance.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
23

Mé nápady a názory jsou vysoce hodnoceny, i když se liší od ostatních. My ideas and opinions are highly evaluated, even when they differs from the others.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
24

Mám dostatek příležitostí ke školení, které mi umožní zlepšit mé dovednosti. There are sufficient opportunities for me to receive training to improve my skills.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
25

Můj přímý nadřízený mi dává různými způsoby najevo, že si mého přínosu váží. My direct manager shows me in a variety of ways that my contribution is appreciated.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
26

Můj přímý nadřízený mě podporuje v tom, abych činil volby a rozhodnutí, která jsou nezbytná pro výkon mé práce. My direct manager encourages me to make the choices and decisions necessary to do my job.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
27

Mám přímého nadřízeného, který mi naslouchá. I have a direct manager who listens to me.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
28

Na pozici, kde pracuji, existuje otevřená a upřímná oboustranná komunikace. In the position where I work there is open and honest two-way communication.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
29

Můj přímý nadřízený se ke mně chová s respektem. My direct manager treats me with respect.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
30

Můj přímý nadřízený dobře informuje o důvodech důležitých změn, které se provádějí. My direct manager does a good job communicating the reasons behind important changes that are made.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
31

Můj přímý nadřízený podporuje lidi v tom, aby se učili ze svých neúspěchů. My direct manager encourages people to learn from their failures.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
32

Můj přímý nadřízený si vyžádá mou zpětnou vazbu, aby se mohl zlepšovat. My manager is soliciting my feedback so that he/she can improve.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
33

Ve společnosti GeneTiCA panuje prostředí otevřenosti a důvěry. There is an environment of openness and trust at GeneTiCA.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
34

Můj přímý nadřízený podporuje mé úsilí o sladění práce a osobního života. My direct manager supports my efforts to balance work and my personal life.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
35

Vedoucí pracovníci v GeneTiCA se skutečně snaží vytvářet dobré pracovní podmínky. The managers in GeneTiCA really strive to create good working conditions.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
GeneTiCA
36

Moje práce dobře využívá mé dovednosti a schopnosti. My job makes good use of my skills and abilities.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
37

Na odvedenou práci jsem hrdý/á. I am proud of my work results.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
38

Vidím jasné spojení mezi mou prací a cíli společnosti. I see a clear connection between my work and the goals of my company.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
39

Společnost GeneTiCA odvádí dobrou práci při rozvíjení plného potenciálu svých zaměstnanců. GeneTiCA is doing a good job of developing its people to their full potential.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
40

Mám snadný přístup k informacím a datům, které potřebuji k efektivnímu výkonu své práce. I have easy access to the information and data that I need to do my job effectively.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
41

Mám jasnou představu o tom, co se ode mě očekává. I have a clear understanding of what is expected of me.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
42

Cítíte se ve své funkci oprávněni rozhodovat? Do you feel empowere to make decision in your role?

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
43

Cítil(a) jste se někdy pod tlakem, abyste kompromitoval(a) své etické standardy, a pokud ano, kdy? (Uveďte prosím příklad). Have you ever felt pressured to compromise your ethical standards, and if so, when? (Please provide an example).

44

Jaké aspekty vaší práce považujete za nejvíce oceňované? What aspects of your job do you find the most rewarded?

45

Jaké jsou hlavní hnací síly, které vás motivují? What are the main drivers to keep you motivated?

GeneTiCA
46

Společnost GeneTiCA provádí změny, které potřebuje, aby byla v budoucnu úspěšná. GeneTiCA is making the changes it needs to be successful in the future.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
47

Mé oddělení efektivně řídí změny. My department does an effective job managing change.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
48

Cítím podporu ve svém úsilí přizpůsobit se organizačním změnám. I feel supported in my efforts to adapt to organizational changes.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
49

V porovnání s obdobím před 1/2 rokem se mi v GeneTiCA pracuje lépe a proč? Is It better to work for GeneTiCA compared to 1/2 year ago and why?

50

Tempo změn ve společnosti GeneTiCA je pro vás přijatelné. The pace of changes in GeneTiCA is acceptable for you

Vyberte jednu odpověď Select one answer
51

Rozumíte vizi a poslání společnosti? Do you understand the company's vision and mission?

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
52

Celofiremní setkání společnosti GeneTiCA pro mě mají významnou hodnotu. There is a significant value in the whole company GeneTiCA meetings for you.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.
53

Existuje nějaký typ pracovních meetingů, které byste si přáli, aby se ve společnosti konaly častěji? Is there any type of work meeting you wish were held more frequently in the company?

Vyber jednu nebo více možností. Select one or more answers
54

Jaké informace byste na pracovním meetingu slyšeli častěji? What information would you like to hear more often at a business meeting?

Vyberte jednu nebo více odpovědí Select one or more answers
55

Jsem přesvědčen/a, že na základě průzkumu budou přijata opatření. I am confident that action will be taken as a result of the survey.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vašemu hodnocení, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Select the number of stars corresponding to your rating, with 1 being the worst and 5 being the best.