Las Miejski w Olsztynie - wyznacz obszary z ograniczoną wycinką drzew

Szanowni Państwo,

w całej Polsce następuje zmiana sposobu zagospodarowania lasów podmiejskich. Dzieje się to przy udziale społeczności lokalnych, władz samorządowych, Lasów Państwowych, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, podmiotów miejskich, samorządowych jednostek organizacyjnych.1. Lasy społeczne w Polsce:


Koncepcja lasów społecznych, w których ogranicza się funkcje produkcyjne lasu na rzecz funkcji społecznych, została oficjalnie zatwierdzone w zarządzeniu nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 5 lipca 2022 r. Priorytetem staje się zachowanie zawartości krajobrazu leśnego, unikanie otwartych rębni, które są odbierane negatywnie przez społeczności lokalne w całej Polsce.2. Las Miejski w Olsztynie i jego Uproszczony Plan Urządzenia:


Las Miejski w Olsztynie jest największym w Europie lasem w granicach administracyjnych miasta.


W okresie wakacyjnym będzie przygotowywany, przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie, plan urządzenia lasu na lata 2024 - 2033 dla Lasu Miejskiego w Olsztynie. W tym planie będą zawarte wskazówki gospodarcze dotyczące wycinki drzew na lata 2024 - 2033.


3. Jak będzie zagospodarowany Las Miejski w Olsztynie


Sposób, wielkość i miejsca, gdzie w Lesie Miejskim będą wykonane wycinki drzew, będzie uzależniony między innymi od oczekiwań społeczności lokalnej, w tym od wszystkich podmiotów, które w ramach realizacji celów i zadań organizacyjnych prowadzą aktywność na terenie Lasu Miejskiego w Olsztynie.


4. Las Miejski w Olsztynie jako las społeczny


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, po zapoznaniu się z opinią Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie w trakcie spotkania w dniu 6 czerwca 2023 r. oraz po uzgodnieniu z Dyrektorem Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie, przystąpiliśmy do przygotowania opracowania pn. "Usługi ekosystemowe Lasu Miejskiego w Olsztynie".


5. Opracowanie pn. "Usługi ekosystemowe Lasu Miejskiego w Olsztynie"


a) Definicja usług ekosystemowych:


Są to korzyści, które ludzie czerpią z ekosystemów.


Obejmują one:

a. zaopatrywanie w pożywienie, produkty leśne i wodę;

b. usługi regulacyjne, takie jak regulacja w przypadku powodzi, suszy, degradacji terenu, jakości powietrza, klimatu i chorób;

c. usługi wspierające takie jak tworzenie gleby i obieg składników odżywczych;

d. oraz usługi kulturowe i wartości kulturowe takie jak rekreacyjne, duchowe, religijne i inne korzyści niematerialne.


(Źródło: Na podstawie R. Hassan, R. Scholes i N. Ash.2005.Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. (Ekosystemy i dobrobyt ludzki: Synteza) The Millennium Ecosystem Assessment Series. Island Press, Washington DC; and R.F.


b) Opracowanie ma na celu:


* zebranie i zmapowanie wartości przyrodniczych, kulturowych, społecznych;

* identyfikację i zmapowanie usług ekosystemowych świadczonych dla społeczności lokalnej;

* wywiady z interesariuszami (szkoły, urzędy, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne);

* ankietowanie społeczności lokalnej (przygotowanie ankiety i jej dystrybucja);

* określenie lokalizacji obszarów świadczących usługi ekosystemowe oraz użytkowników tych usług;

* przygotowanie propozycji modyfikacji wskazówek gospodarczych dla projektowanej Prognozy Oddziaływania na Środowisko Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Lasu Miejskiego w Olsztynie oraz samego uPUL;

* przygotowanie opracowania wraz z załącznikami;

* organizację spotkania informacyjnego dla zainteresowanych stron.


6. Zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedź na pytania zawarte w niniejszej ankiecie.


Wypełnienie ankiety pozwoli na identyfikację obszarów Lasu Miejskiego w Olsztynie, które są istotne dla mieszkańców i nie powinny zostać zniekształcone przez nadmierny wyrąb drzew.


Wyniki ankiety posłużą (w trwającym dialogu społecznym) do zaprojektowania przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie planów wycinki drzew w Lesie Miejskim w Olsztynie w taki sposób, żeby zachować miejsca istotne dla mieszkańców użytkujących usługi ekosystemowe Lasu Miejskiego.


TERMIN NA WYPEŁNIENIE ANKIETY

* 31 SIERPNIA 2023 r. *


Fundacja Las Naturalny

ul. Królowej Jadwigi 13/21

11- 500 Giżycko

www.fundacjalasnaturalny.pl

gmail: fundacja.las.naturalny@gmail.com

tel: 737685693

Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023