Dotazník k BP - Vliv dominantního jazyka komunity (češtiny) na osvojování jazyka dědictví z hlediska sociálních faktorů - Nariman Nabhani

English follows

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.


Má bakalářská práce nese název "Vliv dominantního jazyka komunity (češtiny) na osvojování jazyka dědictví z hlediska sociálních faktorů" a tento dotazník má za cíl prozkoumat zkušenosti a vnímání účastníků týkající se osvojování jazyka dědictví v rámci komunity, kde je dominantním jazykem čeština.


Prosím vás, abyste si přečetli následující definice, abyste pochopili, co jednotlivé pojmy znamenají, protože je budete potřebovat k zodpovězení otázek.


Jazyk dědictví: jazyk, který se učíme doma nebo který se předává z předchozích generací, obvykle z rodinného nebo kulturního prostředí. Často je spojován s rodovým nebo etnickým původem jedince, i když nevyrůstal v zemi, kde se tímto jazykem běžně mluví.


Dominantní jazyk: jazyk, kterým se v dané zemi mluví nejčastěji. V České republice je tedy dominantním jazykem čeština.


Příklad:

Adamova matka pochází z České republiky a jeho otec ze Španělska. Celý život žije v České republice, a proto mluví plynule česky. Adam také mluví španělsky, protože tak s ním komunikuje jeho otec. Nikdy však ve Španělsku nežil, ale v České republice navštěvoval kurzy španělštiny.

--- Tím pádem, Adamovým jazykem dědictví je španělština.


Děkuji a v případě potřeby pomoci s vyplněním dotazníku mě neváhejte kontaktovat. E-mail: nariman.nabhani@tul.czHello,


Please take a few minutes of your time to answer the following questionnaire.

The answers in English are always after the Czech version.


My bachelor's thesis is titled "The Influence of a Dominant Community Language (Czech) on Heritage Language Acquisition in Terms of Social Factors" and this questionnaire is meant to explore participants' experiences and perceptions related to heritage language acquisition within the Czech-dominant community.


Please read the following definitions to understand what each term means, as you will need them to answer the questions.


Heritage language: a language that is learned at home or passed down from previous generations, usually from one's family or cultural background. It is often associated with an individual's ancestral or ethnic background, even if they did not grow up in the country where the language is widely spoken.


Dominant language: the language most commonly spoken in a given country. Thus, in the Czech Republic, the dominant language is Czech.


Example:

Adam's mother is from the Czech Republic and his father is from Spain. He has been living in the Czech Republic his whole life and therefore speaks fluent Czech. Adam also speaks Spanish because that is how his father communicates with him. However, he has never lived in Spain and has only attended some Spanish language classes in the Czech Republic.

--- In this case, Adam's heritage language is Spanish.


Thank you and please do not hesitate to contact me if you need any assistance with answering the questionnaire. E-mail: 

Spustit dotazník teď