.

Ankieta dla Rodziców - Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Czy zostali zapoznali Państwo z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym szkoły w roku szkolnym 2023/2024

Wybierz jedną odpowiedź
2

Czy nauczyciele realizują cele ogólne Programu Wychowawczo – Profilaktycznego w trakcie swojej codziennej pracy dydaktycznej, edukacyjnej i wychowawczej?

Wybierz jedną odpowiedź
3

Które aspekty wychowawcze, prowadzą do jak najpełniejszego rozwoju ucznia w celu osiągnięcia przez niego pełnej dojrzałości są najistotniejsze: społeczny, psychiczny, aksjologiczny, fizyczny.

Proszę zapisać je według hierarchii ważności (1- najbardziej pożądane)
4

Które według Państwa z wymienionych problemów występują najczęściej w naszej szkole. Proszę wypisać je zgodnie nasileniem częstotliwości występowania:

Wybierz 5 odpowiedzi
5

Proszę o wypowiedzenie się w kwestii przygotowania uczniów naszej szkoły do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie:

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
6

Proszę o wyrażenie opinii na temat stosowania przez uczniów zasad zdrowego żywienia:

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
7

Proszę Państwa o zajęcie stanowiska w kwestii dbania o wypełnianie obowiązku szkolnego i rozwój intelektualny uczniów:

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
8

Proszę o wypowiedzenie się w kwestii postępowania uczniów w zgodzie z przyjętymi wartościami i odpowiedzialną tolerancją:

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
9

Proszę Państwa o wyrażenie opinii na temat wspomagania uczniów w rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji:

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
10

Jakie Państwa zdaniem, szkoła powinna realizować działania dodatkowe (inne, niż dotychczas) w zakresie wychowania i profilaktyki?