.

IT-Säkerhet för Åländska företag

Innan du börjar fylla i enkäten, vänligen läs igenom följande korta beskrivningar av vanliga IT-säkerhetsrisker:


Dataläckage: Oavsiktlig eller olaglig spridning av känslig information.

Virus: Skadlig programvara som kan föröka sig och sprida sig till andra datorer.

Trojaner: Skadlig programvara som döljer sig som legitim mjukvara men har skadliga funktioner.

Ransomware: Skadlig programvara som låser åtkomst till system eller data och kräver en lösensumma för att låsa upp dem.

Phishing-attacker: En typ av fiskeattack där angripare använder falska e-postmeddelanden för att stjäla information.

Bedrägeri: Bedrägliga aktiviteter utförda av cyberkriminella för att lura företag eller individer.

Brister i brandväggar: Sårbarheter eller fel i brandväggar som skyddar nätverk från oönskad trafik.

Brister i nätverksövervakning: Otillräcklig övervakning av nätverket, vilket kan leda till att hot inte upptäcks i tid.

Insiderhot: Hot från personer inom organisationen som har tillgång till företagets system.

Mänskliga misstag: Fel som görs av anställda som kan leda till säkerhetsrisker.

Vänligen notera att alla frågor i denna enkät är frivilliga. Om du inte kan eller vill svara på en fråga, är du välkommen att hoppa över den.


Säkrad
IT-säkerhet för Åländska företag
1

Inom vilken bransch verkar ert företag inom?

2

Hur många anställda har ert företag?

Välj ett eller flera svar
IT-säkerhet för Åländska företag
3

Har ert företag en dedikerad IT-säkerhetsavdelning eller person?

4

Hur ofta kontrollerar ni ert företags IT-säkerhet?

5

Har ert företag uppdaterade antivirusprogram och brandväggar?

6

Upplever ni att ni är tillräckligt skyddade med programvaran ni använder?

7

Om ni inte har något/litet skydd, vad är motivationen till det?

Förklara nedan orsak
IT-säkerhet för Åländska företag
8

Använder ni tvåfaktorsautentisering för att skydda känsliga system och data?

9

Har era anställda genomgått utbildning i IT-säkerhet?

Välj ett svar
10

Om du svarade ja på fråga 10, Hur regelbundet hålls det uppdaterande genomgångar av säkerheten?

Välj ett svar
11

Har ni rutiner för hantering av IT-relaterade säkerhetsincidenter

12

Använder ni några speciella program eller verktyg för att skydda mot skadlig programvara?

13

Om ja på fråga 13, Vilken programvara?

14

Hur många backupkopior har ni av eran data

Använd endast siffror
15

Var lagrar ni er/era backupkopior?

16

Hur kontrollerar ni er backupkopia?

IT-säkerhet för Åländska företag
17

Vilket av dessa hot känner erat företag till?

Välj ett eller flera svar
18

Har ni under det senaste året upplevt några IT-säkerhetsincidenter?

Välj ett eller flera svar
19

Vilka typer av hot känner ni är mest relevanta för ert företag?

Välj ett eller flera svar
IT-säkerhet för Åländska företag
20

Har ni några önskemål på hur IT-säkerheten kan förbättras inom ert företag?

21

Om du under den närmsta framtiden blir utsatt för en attack där du förlorar all data, har du möjlighet att få tillbaka den?

Välj ett svar

Tack för att ni tog er tid att svara på denna enkät! Er input är mycket värdefull för oss.