.

Digitálna inklúzia a pripravenosť učiteľov na jej implementáciu v edukácii na 1. stupni základnej školy

Vážený/á učiteľ/ka,

moje meno je Viktória Filická a som študentkou druhého ročníka magisterského štúdia na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove v odbore učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý je súčasťou mojej diplomovej práce s názvom Pripravenosť učiteľov na edukáciu žiakov so ŠVVP na 1. stupni základnej školy prostredníctvom digitálnych nástrojov.

Cieľom tohto dotazníka je zistiť všeobecné znalosti a postoje k digitálnej inklúzii a taktiež pri


Zabezpečené
1

Vek:

Vyberte jednu odpoveď
2

Pohlavie

Vyberte jednu odpoveď
3

Koľko rokov učíte na 1. stupni základnej školy?

Vyberte jednu odpoveď
4

Ako by ste ohodnotili svoju úroveň znalostí o digitálnej inklúzii?

Vyberte jednu odpoveď
5

Ako by ste definovali pojem digitálna inklúzia?

6

Ktoré z nasledujúcich tvrdení najlepšie opisuje cieľ digitálnej inklúzie?

Vyberte jednu odpoveď
7

Ktoré z nasledujúcich prvkov považujete za súčasť digitálnej inklúzie?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
8

Myslíte si, že digitálna inklúzia je dôležitá pre vzdelávanie žiakov na 1. ZŠ?

Vyberte jednu odpoveď
9

Ako často používate digitálne nástroje vo výučbe?

Vyberte jednu odpoveď
10

Aké digitálne nástroje alebo platformy najčastejšie používate?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
11

Ako hodnotíte prístup vašich žiakov k digitálnym nástrojom?

Vyberte jednu odpoveď
12

Ako by ste ohodnotili svoju pripravenosť na zaradenie digitálnych nástrojov do výučby?

Vyberte jednu odpoveď
13

Absolvovali ste školenia súvisiace s digitálnymi technológiami?

Vyberte jednu odpoveď
14

Absolvovali ste školenia v rámci digitálnej inklúzie?

Vyberte jednu odpoveď
15

Aké sú vaše hlavné prekážky pri implementácii digitálnych nástrojov do výučby?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
16

Máte vo svojej triede žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
17

Ako by ste ohodnotili svoju schopnosť prispôsobiť výučbu žiakom so švvp pomocou digitálnych technológií?

Vyberte jednu odpoveď