.

Ewaluacja Programu Wychowawczo - Profilaktycznego

Szanowni Państwo!

Celem tej ankiety jest poznanie Państwa opinii na temat realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

Ankieta jest anonimowa. Informacje, które Państwo zamieścicie pomogą udoskonalić pracę w naszej szkole.

Dziękujemy za poświęcony czas. 

Zabezpieczony
1

Moje dziecko jest uczniem klasy :

2

Czego oczekuje Pan(i) od szkoły?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
3

Jak ocenia Pan(i) komunikację ze szkołą w zakresie potrzeb edukacyjnych Państwa dziecka?

Wybierz jedną odpowiedź
4

Czy Pana(i) dziecko może liczyć w razie problemów dydaktycznych na pomoc nauczycieli?

Wybierz jedną odpowiedź
5

Czy Pana(i) dziecko czuje się w szkole bezpiecznie?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Jeśli Pana(i) dziecko nie czuje się w szkole bezpiecznie, proszę wskazać dlaczego.

7

Czy Pana(i) dziecko chętnie chodzi do szkoły?

Wybierz jedną odpowiedź
8

Jeśli w poprzednim pytaniu udzielił(a) Pan(i) odpowiedzi "Nie", proszę napisać dlaczego.

9

Czy Pana(i) dziecko spotkało się z przejawami agresji rówieśniczej?

Wybierz jedną odpowiedź
10

Jeśli w poprzednim pytaniu udzielił(a) Pan(i) odpowiedzi "Tak", proszę opisać w czym się ona przejawiała, kto był agresorem, gdzie doszło do zdarzenia.

11

Proszę ocenić swoje zaangażowanie w działalność szkoły (aktywny udział w zebraniach, praca w klasowych Radach Rodziców, składanie wniosków i propozycji, spotkania z wychowawcą, itp.)

Wybierz jedną odpowiedź
12

Jaki sposób kontaktu ze szkołą Panu(i) odpowiada?

Wybierz jedną odpowiedź
13

Czy w szkole wystarczająco dużo mówi się o zdrowym stylu życia, w tym o niebezpieczeństwie uzależnień?

Wybierz jedną odpowiedź