Experimentálne využitie prírodného materiálu vo vyučovaní matematiky v špeciálnej škole.

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

Zameranie dotazníka na experimentálne využitie prírodného materiálu vo vyučovaní matematiky v špeciálnej škole


Dobrý deň!

Vážení pedagógovia,

dovoľte nám touto cestou vás poprosiť o vyplnenie dotazníka k diplomovej práci na tému Experimentálne využitie prírodného materiálu vo vyučovaní matematiky v špeciálnej škole. 


Cieľom dotazníka je získať informácie o tom, aký prírodný materiál sa najčastejšie využíva v rámci vyučovania, a taktiež v rámci vyučovania matematiky. Zároveň zistiť, ktorý materiál je vhodný využiť pri žiakoch s mentálnym postihnutím.


Dotazník pozostáva z 15 položiek. Položky sú uzavreté, pri väčšine položiek môžete vybrať viacero možností. Pri niektorých položkách máte možnosť usporiadať odpovede. V dotazníku neexistujú správne alebo nesprávne odpovede. Prosíme o úprimné vyplnenie dotazníka.


Dotazník je anonymný a všetky jeho výsledky budú slúžiť na účely našej diplomovej práce. 


Autor: Bc. Magdaléna Prosbová, 2023

Spustiť dotazník