.

Dotazník spokojenosti pro zaměstnance

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Baví vás práce, kterou vykonáváte?

Vyberte jednu odpověď
2

Vidíte v práci na své pozici smysl?

Vyberte jednu odpověď
3

Jste spokojen/a s náplní své práce?

Vyberte jednu odpověď
4

Vidíte ve své práci možnost kariérního růstu?

Vyberte jednu odpověď
5

Jste spokojen/a s příležitostmi, které přináší vaše pozice?

Vyberte jednu odpověď
6

Hodnotíte vztah s přímým nadřízeným jako kvalitní?

Vyberte jednu odpověď
7

Pokud máte problém nebo vám něco vadí, jste ochotný/á se svěřit svému nadřízenému?

Vyberte jednu odpověď
8

Umí vás nadřízený pochválit a vyjádřit uznání?

Vyberte jednu odpověď
9

Dostáváte dostatek zpětné vazby od nadřízeného?

Vyberte jednu odpověď
10

Souhlasíte s tím, že osobní rozvoj a zvyšování dovedností by mělo být zodpovědností každého zaměstnance?

Vyberte jednu odpověď
11

Myslíte si, že mají ve vaší organizaci všichni možnost kvalitního vzdělávání a školení?

Vyberte jednu odpověď
12

Považujete možnost rozvoje a vzdělávání v každém věku za důležitou věc?

Vyberte jednu odpověď
13

Měl/a byste zájem předávat své pracovní zkušenosti a školit zaměstnance?

Vyberte jednu odpověď
14

Jste spokojen/a s ergonomií vašeho pracovního místa?

Vyberte jednu odpověď
15

Jste spokojen/a s pracovními podmínkami?

Vyberte jednu odpověď
16

Máte možnost využívat zdravotní pracovní pomůcky?

Vyberte jednu odpověď
17

Jste spokojen/a s bezpečností a ochranou zdraví na pracovišti?

Vyberte jednu odpověď
18

Myslíte si, že organizace bere ohledy na věk zaměstnanců a přizpůsobuje jim pracovní systém?

Vyberte jednu odpověď
19

Máte za to, že by organizace měla více podporovat zdravý životní styl a zdravotní stav zaměstnanců?

Vyberte jednu odpověď
20

Souhlasíte s tvrzením "Odměňování je v organizaci přiměřeně vázáno na pracovní výkon."?

Vyberte jednu odpověď
21

Souhlasíte s tvrzením "Odměňování je s ohledem na mé pracovní výkony spravedlivé."?

Vyberte jednu odpověď
22

Existují v organizaci jasně daná kritéria, na základě kterých probíhá finanční hodnocení zaměstnanců?

Vyberte jednu odpověď
23

Jste spokojen/a s vaším finančním ohodnocením?

Vyberte jednu odpověď
24

Máte za to, že byste u konkurenční organizace na stejné pozici dosáhl/a vyššího finančního ohodnocení?

Vyberte jednu odpověď
25

Vyhovuje vám nastavený systém příplatků a prémií?

Vyberte jednu odpověď
26

Rozumíte si s kolegy?

Vyberte jednu odpověď
27

Můžete se spolehnout na své kolegy?

Vyberte jednu odpověď
28

Panuje na vašem pracovišti příjemná pracovní atmosféra?

Vyberte jednu odpověď
29

Trávíte čas s kolegy i mimo organizaci?

Vyberte jednu odpověď
30

Víte, jaká je vize či mise organizace?

Vyberte jednu odpověď
31

Vyhovuje vám způsob zadávání práce?

Vyberte jednu odpověď
32

Jste dostatečně informován/a o dění v organizaci?

Vyberte jednu odpověď
33

Vyhovuje vám způsob, jakým jsou vám předávány informace o dění v organizaci?

Vyberte jednu odpověď
34

Jsou předávané informace srozumitelné?

Vyberte jednu odpověď
35

Doporučil/a byste organizaci známému jako dobrého zaměstnavatele?

Vyberte jednu odpověď
36

Vnímáte organizaci jako stabilní?

Vyberte jednu odpověď
37

Máte důvěru ve vedení organizace?

Vyberte jednu odpověď
38

Vyhovuje vám firemní kultura organizace?

Vyberte jednu odpověď
39

Věříte, že má smysl dávat organizaci zpětnou vazbu?

Vyberte jednu odpověď
40

Můžete v organizaci skloubit pracovní a soukromý život?

Vyberte jednu odpověď
41

Byl/a jste svědkem generačního konfliktu na pracovišti?

Vyberte jednu odpověď
42

Máte za to, že věková diverzita (věková rozmanitost) na pracovišti je pozitivní věc?

Vyberte jednu odpověď
43

Máte zkušenost se situací znevýhodněného přístupu k pracovníkům s ohledem na jejich věk?

Vyberte jednu odpověď
44

Byl/a jste na pracovišti někdy znevýhodněn/a kvůli věku?

Vyberte jednu odpověď
45

Máte za to, že v organizaci budete působit i za 5 let?

Vyberte jednu odpověď
46

Předpokládáte, že budete práci, kterou aktuálně vykonáváte, zvládat až do důchodového věku?

Vyberte jednu odpověď
47

Co negativně ovlivňuje váš pracovní výkon? Lze uvést více možností.

Vyberte jednu nebo více odpovědí
48

Které benefity jsou vaší organizací nabízeny zaměstnancům. Lze uvést více možností.

Vyberte jednu nebo více odpovědí
49

Pro koho je dle vás organizace vhodný zaměstnavatel? Lze uvést více možností.

Vyberte jednu nebo více odpovědí
50

Co by vás motivovalo k práci v organizaci i po dosažení důchodového věku? Lze uvést více možností.

Vyberte jednu nebo více odpovědí
51

Jak dlouho v organizaci pracujete?

Vyberte jednu odpověď
52

Pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
53

Věk?

Vyberte jednu odpověď
54

Dosažené vzdělání

Vyberte jednu odpověď
55

Forma pracovního úvazku?

Vyberte jednu odpověď