Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dotazník pro podnikatele na území MAS Boleslavsko

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážení podnikatelé a zástupci firem,

dovolujeme si vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění názorů a potřeb podnikatelů v obci, ve které působíte.

Vaše obec je členem Místní akční skupiny (MAS) Boleslavsko, která vznikla a pracuje na principu partnerství veřejného, neziskového a soukromého sektoru. Jejím hlavním cílem je podpora rozvoje regionu založeného na účasti místních komunit, včetně získávání finanční podpory z EU a z dalších zdrojů na rozvojové záměry na svém území. MAS Boleslavsko pokrývá území 16 obcí a měst (Bakov nad Jizerou, Bradlec, Březno, Dlouhá Lhota, Dobrovice, Dolní Stakory, Husí Lhota, Kolomuty, Kosmonosy, Nepřevázka, Obrubce, Obruby, Řepov, Sukorady, Vinařice, Židněves (více na www.mas-boleslavsko.cz). V současné době připravuje MAS dokument „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020“, který bude sloužit jako podklad pro další rozvoj regionu a podporu projektů s přínosem pro jeho rozvoj a je i podmínkou pro získání dotací na některé projekty a aktivity. Abychom ve strategii mohli zohlednit i Vaše názory, potřebujeme znát Vaše postoje a získat od Vás informace, které pak budou v připravované strategii promítnuty.

Dotazník vyplníte zcela jednoduše přímo v elektronické podobě. V případě problémů s tímto způsobem vyplnění si ho také můžete stáhnout na www.mas-boleslavsko.cz ve formátu PDF, vytisknout a předat vyplněný na Váš obecní úřad, případně vyplněný a naskenovaný zaslat na e-mail: info@mas.boleslavsko.cz, a to nejpozději do 25. září 2015.

Všechna data získaná vyplněním dotazníků slouží výhradně pro potřeby MAS Boleslavsko. Za každou firmu vyplňte prosím pouze jeden dotazník!

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání.

Mgr. Jana Štěpánová, ředitelka MAS Boleslavsko

ve spolupráci se starosty obcí MAS Boleslavsko

1 Firma – identifikační údaje (NEPOVINNÉ, ale doporučené s ohledem na možnost Vašeho dalšího informování o aktivitách a příležitostech v rámci MAS Boleslavsko a pod.) Název firmy a kontaktní email:

Zbývá 250 znaků

2 Právní forma firmy:

3 Místo podnikání: (V případě, že podnikáte ve více z uvedených obcí, uveďte hlavní místo podnikání)

4 Jak dlouho realizuje firma podnikatelskou činnost?

5 Kde je hlavní sídlo Vaší firmy?

6 Předmět činnosti Vaší firmy: (Vyberte jeden převažující, pouze v případě, že jich je více skutečně relevantních/významných, vyberte více než jeden)

7 Popište prosím stručně (několika slovy) předmět Vašeho podnikání (hlavní výrobky nebo služby apod.):

Zbývá 1500 znaků

8 Máte zaměstnance?

9 Jaký vývoj zaměstnanosti ve Vaší firmě očekáváte do roku 2020? Počet zaměstnanců:

10 Jaký podíl Vašich zaměstnanců, podle Vašeho odhadu, žije ve stejné obci, kde podniká Vaše firma?

11 Je kritériem, které zvažuje při příjmu nových zaměstnanců i bydliště v obci (preferujete spíše místní)?

12 Jak byste ohodnotil/a celkovou kvalitu a dostupnost pracovní síly v obci a jejím spádovém okolí?

13 Pokud se domníváte (viz předchozí otázka), že kvalita a dostupnost pracovní síly v obci a jejím spádovém okolí je „špatná“, jaké jsou hlavní důvody? Uveďte max. 2 odpovědi.

14 Disponujete dostatečnými prostory pro Vaše podnikání a případné rozšíření Vašich aktivit?

15 Můžete naopak nabídnout zájemcům k prodeji/pronájmu část Vašich nemovitostí z důvodu Vašeho nedostatečného využití či nepotřebnosti pro Vaše účely?

16 Dopravní infrastruktura v obci (a případně v jejím okolí – přístupové komunikace):

17 Které z následujících aktorů mají největší negativní vliv na současný a budoucí vývoj Vašich výrobků nebo služeb a celkové fungování Vaší firmy? (Zaškrtněte maximálně 3 odpovědi.)

18 Jaké jsou plány/výhled Vaší firmy pro období do roku 2020? (Označte všechny odpovědi, jež se Vás týkají.)

19 Z hlediska prostorového ukotvení Vaší činnosti, předpokládáte:

20 Čerpali jste v minulosti dotace na podporu Vašeho podnikání?

21 Pokud jste označili možnost „Ano“ nebo „Žádali jsme o podporu, ale neuspěli jsme“, kterého dotačního programu jste se účastnili?

22 Pokud jste označili možnost „Ano“ nebo „Žádali jsme o podporu, ale neuspěli jsme“, jakého charakteru byl Váš projekt? (Uveďte libovolný počet odpovědí.)

23 Zvažuje požádat o dotační podporu pro realizaci Vašich rozvojových plánů ve výhledu do r. 2020?

24 Pokud "Ano" či "Spíše ano" uveďte oblast zvažovaných projektových záměrů (vč. předpokládané velikosti, v Kč). Pokud máte záměry ve více oblastech, vyplňte všechny:

do 100 tis.
100 - 500 tis.
500 tis. - 1 mil.
1 - 5 mil.
nad 5 mil.
Investice do nemovitosti
Investice do vybavení
Investice do vývoje produktů/služeb
Investice do propagace/marketingu
Investice do rozvoje lidských zdrojů
Investice do „ekologizace“ podnikání
Investice do jiného typu záměru

25 Pokud by existovala možnost využití dotačních prostředků pro Vaše podnikání, o nichž se bude rozhodovat na místní úrovni, tj. na úrovni obce, resp. společně na území MAS Boleslavsko, tak bych (resp. bychom, jako podnikatelský subjekt):

26 Jak hodnotíte obec jako místo pro podnikání? (všeobecně)

27 Jaké hlavní faktory podle Vás působí na podnikatelské prostředí v obci (silné a slabé stránky obce)? (Vyplňte prosím pro všechny níže uvedené oblasti.)

Silná stránka
Slabá stránka
Nevím/nedokáži posoudit
4
5
Dostupnost infrastruktury pro podnikání
Doprava
Dostupnost a podmínky bydlení
Dostupnost pracovní síly
Celkové prostředí obce (veřejné prostory, atmosféra)
Spolupráce s veřejnou správou
Rámcové podmínky pro podnikání (uzemní plán, životní prostředí)

28 Jak hodnotíte kvalitu následujících činností místní správy na úrovni Vaší obce? (Vyplňte prosím pro všechny níže uvedené oblasti.)

Výborná
Dobrá
Dostatečná
Spíše špatná
Neprovádí se/nevím
Podpora podnikání
Informovanost o záměrech obce
Nabídka pozemků/objektů k podnikání
Údržba silnic a celkově veřejného prostoru v okolí vašich pozemků
Veřejná doprava
Vstřícnost a jednání samosprávy (jednání na OÚ)
Propagace obce a místních aktivit

29 Představte si, že máte možnost ovlivnit prostředí pro podnikání v obci a máte pro to, byť samozřejmě omezené, veřejné prostředky. Co byste za ně například jako starosta obce realizoval/-a nejdříve (tj s nejvyšší prioritou), co později (2. priorita v pořadí) a co na třetím místě. Máte k dispozici maximálně tři volby - max. jednu v každém ze tří sloupců:

Nejvyšší priorita
2. v pořadí
3. v pořadí
Investice do dopravní infrastruktury
Investice do dopravní obslužnosti (hromadná doprava)
Zainvestování nemovitostí a nabídnutí podnikatelům
Podpora lidských zdrojů (vzdělávání)
Životní prostředí
Zlepšení celkového prostředí (vybavenosti) obce
Zlepšení informovanosti podnikatelů
Podpora při získávání finančních zdrojů pro podnikání (garance, zvýhodněné půjčky)
Společná propagace podniků a obce
Podpora bydlení a přistěhování obyvatel do obce

30 Sem vepište text své otázky...Využijte zbývajícího místa a sdělte nám Vaše další náměty a připomínky, které by podle Vás mohly být využity pro další rozvoj Vaší obce/regionu a zlepšení podmínek pro podnikání (otevřená otázka, prosím o konkrétní vyjádření):

Zbývá 1500 znaků