Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

DOTAZNÍK pro občany obce Jeseník nad Odrou

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážení občané obce Jeseníku nad Odrou včetně místních částí, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy, občané, představujete svoji obec, kde vidíte problémy a kam si přejete obec v následujících deseti letech směrovat. Za zpracovatelský tým Vás tímto prosím o odpovědi na uvedené otázky. Budeme rádi za Vaše nápady, myšlenky a vize, které mohou přispět k vytvoření příjemného místa pro život.

Tento dotazník je anonymní a informace z něj budou použity pro zpracování dokumentu Strategie rozvoje obce Jeseník nad Odrou na léta 2014 – 2024. Dotazník je možno vyplnit buď písemně (dostává se k Vám jako příloha únorového Zpravodaje) nebo elektronicky na obecních stránkách www.jeseniknadodrou.cz. Dotazníky budou rovněž k dispozici na sběrných místech. Vyplněné dotazníky, prosím, odevzdejte nejpozději do 20. března 2015.

Pro odevzdání dotazníku jsou připravena tato sběrná místa:

v Jeseníku nad Odrou - na obecním úřadě, v obchodě (U Paličků, U Macháčů, v Jednotě), v ŽŠ a v MŠ

v Blahutovicích – v knihovně a v restauraci

v Hůrce – v obchodě, v knihovně, v restauraci škola a v restauraci na koupališti

v Hraběticích – na hájence

v Polouvsí – v obchodě, v MŠ a v knihovně

Výsledky dotazníkového šetření budou zveřejněny na webové stránce obce www.jeseniknadodrou.cz v průběhu měsíce dubna 2015 a v dalším vydání Zpravodaje.

Jménem zpracovatelského týmu Vám děkuji za vyplnění dotazníku a aktivní přístup k rozvoji obce.

Mgr. Tomáš Machýček

starosta obce

1 Jste:
Povinná odpověď

2 Věk:
Povinná odpověď

3 Ve které z místních částí bydlíte?
Povinná odpověď

4 Jak dlouho v obci žijete?
Povinná odpověď

5 Pokud zde nežijete od narození, co mělo vliv na Vaše přistěhování?

(Označte, prosím, max. 2 možnosti.)

6 Co se Vám vybaví, když se řekne - místní část, kde bydlíte?
Povinná odpověď

(Uveďte, prosím, co Vás první napadne.)

Zbývá 1500 znaků

7 Co se Vám vybaví, když se řekne - obec Jeseník nad Odrou celkově?
Povinná odpověď

(Uveďte, prosím, co Vás první napadne.)

Zbývá 1500 znaků

8 Jak se v posledních 5 letech změnilo celkové prostředí - ve vaší místní části?
Povinná odpověď

9 Jak se v posledních 5 letech změnilo celkové prostředí - v Jeseníku nad Odrou celkově?
Povinná odpověď

10 Změnilo se něco za posledních 5 let s čím NEsouhlasíte? - v místní části, kde bydlíte:
Povinná odpověď

(Uveďte, prosím.)

Zbývá 1500 znaků

11 Změnilo se něco za posledních 5 let s čím NEsouhlasíte? - v obci Jeseník nad Odrou celkově:
Povinná odpověď

(Uveďte, prosím.)

Zbývá 1500 znaků

12 Změnilo se něco za posledních 5 let s čím souhlasíte? - v místní části, kde bydlíte:
Povinná odpověď

(Uveďte, prosím.)

Zbývá 1500 znaků

13 Změnilo se něco za posledních 5 let s čím souhlasíte? - v obci Jeseník nad Odrou celkově:
Povinná odpověď

(Uveďte, prosím.)

Zbývá 1500 znaků

14 Co je pro Váš život v obci významné? - ve Vaší místní části:
Povinná odpověď

(Označte, prosím, max. 5 možností.)

15 Co je pro Váš život v obci významné? - v Jeseníku nad Odrou celkově:
Povinná odpověď

(Označte, prosím, max. 5 možností.)

16 Je na obci něco, s čím jste doopravdy velmi spokojení (místo, objekt, služba)? - v místní části, kde bydlíte:
Povinná odpověď

(Uveďte, prosím.)

Zbývá 1500 znaků

17 Je na obci něco, s čím jste doopravdy velmi spokojení (místo, objekt, služba)? - v obci Jeseník nad Odrou celkově:
Povinná odpověď

(Uveďte, prosím.)

Zbývá 1500 znaků

18 Je naopak něco, s čím jste v obci nespokojeni? Chtěli byste něco zlepšit? Chybí Vám nějaká služba? - v místní části, kde bydlíte:
Povinná odpověď

(Uveďte, prosím.)

Zbývá 1500 znaků

19 Je naopak něco, s čím jste v obci nespokojeni? Chtěli byste něco zlepšit? Chybí Vám nějaká služba? - v obci Jeseník nad Odrou celkově:
Povinná odpověď

(Uveďte, prosím.)

Zbývá 1500 znaků

20 Existuje v obci místo nebo objekt, o kterém můžete říci: „Cítím se zde v nebezpečí ...“ - v místní části, kde bydlíte:
Povinná odpověď

(Uveďte, prosím.)

Zbývá 1500 znaků

21 Existuje v obci místo nebo objekt, o kterém můžete říci: „Cítím se zde v nebezpečí ...“ - v obci Jeseník nad Odrou celkově:
Povinná odpověď

(Uveďte, prosím.)

Zbývá 1500 znaků

22 Existuje nějaké místo v obci či okolní krajině, které je podle Vás zajímavé, dnes zanedbané a zaslouží si rozvoj? - v místní části, kde bydlíte:
Povinná odpověď

(Napište, prosím, kde je a jak si jej představujete.)

Zbývá 1500 znaků

23 Existuje nějaké místo v obci či okolní krajině, které je podle Vás zajímavé, dnes zanedbané a zaslouží si rozvoj? - v obci Jeseník nad Odrou celkově:
Povinná odpověď

(Napište, prosím, kde je a jak si jej představujete.)

Zbývá 1500 znaků

24 Zapojujete se do aktivit o zlepšení života v obci?
Povinná odpověď

25 Chtěl(a) byste se zapojit do aktivit o zlepšení života v obci?
Povinná odpověď

26 Jak by obec měla podporovat podnikání?
Povinná odpověď

(Zaškrtněte, prosím, maximálně 2 odpovědi.)

27 Jaké zařízení pro volný čas Vám ve Vaší místní části nejvíce chybí?
Povinná odpověď

(Označte, prosím, max. 3 možnosti.)

28 Jaké oblasti kulturního vyžití rád(a) navštevujete? - ve Vaší místní části:
Povinná odpověď

(Zaškrtněte, prosím, maximálně 3 odpovědi.)

29 Jaké oblasti kulturního vyžití rád(a) navštevujete? - v Jeseníku nad Odrou celkově:
Povinná odpověď

(Zaškrtněte, prosím, maximálně 3 odpovědi.)

30 Jaké jsou případné problémy s dopravou ve Vaší místní části?
Povinná odpověď

(Zaškrtněte, prosím, maximálně 2 odpovědi.)

31 Jak často využíváte vlakové spojení z Jeseníku nad Odrou?
Povinná odpověď

32 Jaký dopravní prostředek k cestě do Jeseníku nad Odrou nejčastěji využíváte?

(Otázka pro obyvatele Blahutovic, Hrabětic, Hůrky a Polouvsí.)

33 Jak často a za jakým účelem jezdíte do Jeseníku nad Odrou?

(Otázka pro obyvatele Blahutovic, Hrabětic, Hůrky a Polouvsí.)

denně
1-2x týdně
1-2x měsíčně
jen několikrát ročně
do Jeseníku nejezdím
dojíždění do zaměstnání/školy (Jeseník n.Odrou projíždím)
dojíždění do zaměstnání/školy (přímo do Jeseníku nad Odrou)
nákupy
lékař
sport
společenské akce

34 Je autobusové spojení mezi Vaší místní částí a Jeseníkem nad Odrou dostatečné?

(Otázka pro obyvatele Blahutovic, Hrabětic, Hůrky a Polouvsí.)

35 Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v místní části, kde bydlíte?
Povinná odpověď

(Zaškrtněte, prosím, maximálně 3 odpovědi.)

36 Jsou problémy s čistotou v místní části, kde bydlíte? Pokud ano, jaké Vás trápí nejvíce?
Povinná odpověď

(Zaškrtněte, prosím, maximálně 3 odpovědi.)

37 Jak hodnotíte následující oblasti v obci Jeseník nad Odrou celkově?
Povinná odpověď

(Proveďte, prosím, hodnocení a dále vyberte v posledním sloupci 7 prioritních oblastí. Označte křížkem.)

velmi dobré
dobré
průměrné
spíše nedostatečné
zcela nedostatečné
MĚLO BY SE PRIORITNĚ ŘEŠIT
Pracovní příležitosti v obci
Příležitosti pro podnikání v obci
Kvalita bydlení
Možnosti pro výstavbu nových rodinných domů
Extra answerÚroveň mateřské a základní školy
Úroveň zdravotní péče - soukromých lékařů
Dostupnost zdravotní péče
Zajištění dalšího obecního bydlení
Sociální služby (domov důchodců, rozvoz obědů)
Veřejná doprava (autobus, vlak)
Možnosti sportovního vyžití
Možnosti kulturního vyžití
Možnosti nakupování
Úroveň infrastruktury (chodníky, silnice)
Údržba silnic, chodníků, parkovacích ploch
Bezpečnost na komunikacích (veř. osvětlení, chodníky)
Bezbariérovost obce (dostupnost)
Celkový vzhled obce
Péče o životní prostředí
Množství a kvalita veřejné zeleně
Čistota ovzduší
Čistota veřejných prostranství
Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace
Protipovodňová opatření
Zásobování vodou
Zásobování energiemi (plyn, elektřina)
Mobilní a internetové pokrytí
Likvidace odpadních vod (kanalizace)
Spoluúčast veřejnosti na péči o životní prostředí
Zapojování dětí a mládeže do realizace projektů v obci
Bezpečnost (vandalství, výtržnictví)
Podpora neziskových organizací (zájmových spolků)
Atraktivity pro hosty a turisty
Propagace obce (v ČR, v zahraničí)
Zapojování občanů do rozhodování, komunikace s občany
Služby poskytované obecním úřadem
Komunikace s obecním úřadem

38 Připadá Vám informovanost o dění v obci dostatečná? - ve Vaší místní části:
Povinná odpověď

39 Připadá Vám informovanost o dění v obci dostatečná? - v Jeseníku nad Odrou celkově:
Povinná odpověď

40 Jaké informační prostředky o dění v obci nejčastěji využíváte? - ve Vaší místní části:
Povinná odpověď

(Označte, prosím, 3 nejčastější zdroje.)

41 Jaké informační prostředky o dění v obci nejčastěji využíváte? - v Jeseníku nad Odrou celkově:
Povinná odpověď

(Označte, prosím, 3 nejčastější zdroje.)

42 Účastníte se zasedání zastupitelstva?
Povinná odpověď

43 Jak hodnotíte práci obecního zastupitelstva?
Povinná odpověď

44 Jak hodnotíte práci místního osadního výboru?

(Otázka pro obyvatele Blahutovic, Hrabětic, Hůrky a Polouvsí.)

45 Místo pro sdělení Vašemu osadnímu výboru. Co byste chtěli zlepšit?

Zbývá 1500 znaků

46 Jaká by podle Vás měla být obec v budoucnosti (za 7-10 let)?
Povinná odpověď

(Prosím, uveďte.)

Zbývá 1500 znaků

47 Prostor pro jakékoli Vaše další návrhy, nápady, připomínky:
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků