.

Odjechana loteria!

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
Regulamin Loterii „Kup polisę i wygraj elektryczną hulajnogę!”

1. Organizator

1.1. Organizatorem loterii jest [Nazwa firmy], z siedzibą w [adres firmy], NIP: [numer NIP].

2. Czas trwania loterii

2.1. Loteria rozpoczyna się dnia [data rozpoczęcia] i trwa do dnia [data zakończenia].

3. Uczestnicy

3.1. Uczestnikiem loterii może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zakupiła polisę na życie lub polisę na poważne zachorowania o wartości składki 200 zł w okresie trwania loterii.

4. Warunki udziału

4.1. Aby wziąć udział w loterii, należy: a. Zakupić polisę na życie lub polisę na poważne zachorowania o wartości składki 200 zł w okresie trwania loterii. b. Zgłosić swój udział poprzez kliknięcie w link pod postem promującym loterię lub wysłać maila na adres [Twój email].

4.2. Zgłoszenia muszą zawierać: a. Imię i nazwisko uczestnika. b. Numer polisy. c. Datę zakupu polisy. d. Dane kontaktowe (adres email, numer telefonu).

5. Nagroda

5.1. Nagrodą w loterii jest elektryczna hulajnoga o wartości 500 zł. 5.2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne przedmioty. 5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody na inną o zbliżonej wartości w przypadku niezależnych od niego okoliczności.

6. Losowanie i ogłoszenie wyników

6.1. Losowanie nagrody odbędzie się dnia [data losowania] w siedzibie Organizatora. 6.2. Zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze losowania spośród wszystkich poprawnie zgłoszonych uczestników. 6.3. Wyniki loterii zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora oraz zwycięzca zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie.

7. Odbiór nagrody

7.1. Zwycięzca jest zobowiązany do odbioru nagrody w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników. 7.2. W celu odbioru nagrody zwycięzca musi okazać dowód zakupu polisy oraz dokument tożsamości. 7.3. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, prawo do nagrody wygasa.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Uczestnictwo w loterii oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania loterii, jeśli jest to uzasadnione ważnymi przyczynami. 8.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

9. Dane osobowe

9.1. Uczestnicy loterii wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia loterii. 9.2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 9.3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

10. Reklamacje

10.1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu loterii należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników. 10.2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

11. Postanowienia dodatkowe

11.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: a. zgłoszenia, które nie dotrą do Organizatora z przyczyn niezależnych od niego; b. szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestników.

11.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z loterii uczestników, którzy naruszą regulamin lub podejmą próby oszustwa.