Dotazník zameraný na zistenie spokojnosti s aktuálnym marketingovým mixom spoločnosti GymBeam, s.r.o. a návrhoch na zefektívnenie jeho jednotlivých častí.

Milí respondenti, milé respondentky,


som študent Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave a touto cestou by som Vás chcel požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka, so zameraním na marketingový mix spoločnosti GymBeam, s.r.o., ktorý bude súčasťou vypracovania bakalárskej práce. 


Dotazník je úplne anonymný a výsledky z neho budú výhradne použité len na výskumné účely. 

Týmto dotazníkom, by som chcel poukázať na možné zlepšenia a zefektívnenia jestvujúceho marketingového mixu spoločnosti GymBeam, s.r.o. na základe odpovedí účastníkov dotazníka.


Chcel by som Vám vopred poďakovať za Vašu pomoc a spolupatričnosť pri jeho vyplnení!Spustiť dotazník