.

Analýza potrieb sociálnych služieb v obci Hájske

Vážení občania, prosíme Vás o vyplnenie tohto dotazníka o potrebe sociálnych služieb v obci Hájske. Vaše odpovede nám pomôžu pri tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb obce Hájske pre nasledujúce obdobie. Dotazník obsahuje 17 otázok, jeho vyplnenie Vám zaberie 7 minút.

Zabezpečené
1

Pohlavie

Vyberte jednu odpoveď
2

Veková kategória

Vyberte jednu odpoveď
3

Aké je vaše najvyššie dokončené vzdelanie?

Vyberte jednu odpoveď
4

Aké je vaše sociálne postavenie?

Vyberte jednu odpoveď
5

Ako dlho žijete v Hájskom?

Vyberte jednu odpoveď
6

Aké je zloženie Vašej domácnosti?

Vyberte jednu odpoveď
7

Ako hodnotíte životnú úroveň Vašej domácnosti na škále od 1 po 5, kde 1 je znamená veľmi dobrú a 5 veľmi zlú životnú úroveň?

Vyberte jednu odpoveď
8

Na koho sa obrátite v prípade, že by ste potrebovali získať informácie o niektorej forme sociálnych služieb?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
9

Aký sociálny problém je v súčasnosti vo Vašej domácnosti?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
10

Prosíme, označte všetky sociálne služby, ktoré v súčasnej dobe využíva niektorý člen Vašej domácnosti v obci Hájske

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
11

Ako hodnotíte skúsenosť s danou sociálnou službou na škále od 1 po 5, kde 1 je znamená úplnú spokojnosť a 5 úplnú nespokojnosť?

Vyberte jednu odpoveď
12

Ako by ste postupovali v prípade, ak by člen Vašej domácnosti bol odkázaný na pomoc inej osoby?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
13

O aké sociálne služby v obci Hájske by ste mali záujem?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
14

V akých zariadeniach v obci Hájske by ste mali záujem o poskytovanie sociálnych služieb?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
15

Ktoré z nasledujúcich skupín obyvateľov obce si podľa Vás zaslúžia viac pozornosti?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
16

Na ktoré oblasti pomoci by sa mala obec v budúcnosti viac zamerať?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
17

V rámci prevencie v sociálnej oblasti, aké aktivity Vám v našej obci chýbajú?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
18

Ďakujeme Vám za vyplnenie dotazníka! Sem prosím uveďte vaše pripomienky, podnety alebo stanoviská k sociálnym službám poskytované obcou Hájske.