Powered by

Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu (EDU-Ma-Tech)

Operačný program: 304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Kód žiadosti o NFP: NFP304010U768

Názov projektu: Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu (EDU-MaTech)

Akronym projektu: EDU-MaTech

Vážený respondent/ka,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o pomoc pri získavaní informácií o realizácii procesov celoživotného vzdelávania vo Vašom podniku (organizácii).

Získané informácie budú použité pri riešení projektu v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020 s názvom Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu (EDU-Ma-Tech), ktorého cieľom je vypracovanie Cezhraničnej stratégie celoživotného vzdelávania (CŽV), zohľadňujúcej aplikáciu spoločných európskych kvalifikačných rámcov na uznávanie získaných kvalifikácií. Výstupom projektu bude príprava a pilotná implementácia pokročilých programov CŽV v oblasti materiálového inžinierstva, kvality produkcie, strojárskych technológií a automatizácie a vytvorenie spoločnej databázy vzdelávacích programov ako nástroja na zvyšovanie úrovne vedomostí, zručností a kompetencií zamestnancov, ako aj konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu firiem.

V prípade Vášho záujmu Vám môžeme ponúknuť zapojenie sa do realizácie projektu formou participácie zástupcu Vášho podniku v expertnej skupine alebo bezplatnej účasti Vašich zamestnancov na pilótnych kurzoch CŽV, organizovaných v rámci riešenia projektu.

Váš názor je dôležitý, preto Vás prosíme o úprimné a pravdivé odpovede. Všetky informácie získané z dotazníkového šetrenia sú dôverné a budú slúžiť len na vedecko-výskumné účely. Dotazník by mal vypĺňať štatutár, resp. personálny manažér podniku v súčinnosti s výrobno-technickým riaditeľom.

Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.

Za kolektív riešiteľov

Slovenská technická univerzite v Bratislave – vedúci partner

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ulica Jána Bottu 2781/25, 917 24 Trnava

doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.(maria.behulova@stuba.sk)

Národní klastrová asociace - hlavný cezhraničný partner

Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba

PhDr. Mgr. Ivo Říha (riha@nca.cz)

Slovenská obchodná a priemyselná komora - projektový partner

Trenčianska regionálna komora SOPK

Jilemnického 2, 911 01 Trenčín

Ing. Ján Václav (jan.vaclav@sopk.sk)

Spustiť dotazník