OBSERVERA: Detta är enkätens förhandsvisning, svaren du fyller i här sparas INTE. Klicka här om du vill fylla i enkäten.

Verksamhetsförlagd utbildning för barnmorskestudenter

Svarinsamlingen avslutades.

Hej!

Tack för att du tar dig tid att besvara vår enkät som är en del i våran magisteruppsats.

Vänligen Christin Asp och Mona Öhman, Barnmorskeprogrammet, Umeå Universitet.

Informationsbrev till informanter.

Barnmorskestudenters stöd och handledning under verksamhetsförlagd utbildning på förlossningsavdelningen.

Vi läser barnmorskeprogrammet vid Umeå Universitet. Vårt syfte med studien är att undersöka, vilket stöd och handledning barnmorskestudenter och nyexaminerade barnmorskor erhållit vid sin verksamhetsförlagda utbildning på förlossningsklinikerna.

Vi vänder oss till alla barnmorskestudenter i termin tre och de som fick sin barnmorskeexamen 2016/2017 i Sverige. Vilket innebär att du arbetat max ett år. Med denna enkätstudie hoppas vi få insikt i barnmorskestudentens erfarenheter, förväntningar och behov under sin verksamhetsförlagda utbildning. Enkäten innehåller både frågor med givna svarsalternativ och öppna frågor.

Insamlade data i studien behandlas konfidentiellt. Resultatet sammanställs i en magisteruppsats i ämnet Sexuell och Reproduktiv hälsa vid Umeå Universitet.

Vår förhoppning är att just du vill delta i denna studie, för att förbättra framtida barnmorskestudenters verksamhetsförlagda utbildning. Ditt deltagande i studien är frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien, utan att ange någon orsak.

När du väljer att fylla i enkäten ger du informerat samtycke att delta i studien.

Med vänliga hälsningar Christin, Mona och Handledare Monica!

Enkäten är öppen till och med 2017-04-14

....................................................

Christin Asp

Barnmorskestudent vid

Umeå Undiversitet

Tel. 0736-23 91 76

Mail: aspchristin@gmail.com

...............................................

Mona Öhman

Barnmorskestudent vid

Umeå Universitet

Tel. 070-320 34 35

Mail: mona.ohman@hotmail.com

....................................................

Handledare: Monica Jonsson

Universitetslektor vid

Umeå Universitet

Tel 090-786 91 29

Mail: monica.jonsson@umu.se

Hur gammal är du?
Obligatoriskt svar

Hur många år har du arbetat som sjuksköterska innan du påbörjade barnmorskeutbildningen?
Obligatoriskt svar

Är du barnmorskestudent eller färdigtutbildad barnmorska?
Obligatoriskt svar

Om du är färdigutbildad barnmorska, när tog du examen?

Vid vilken skola läser/läste du till barnmorska?
Obligatoriskt svar

Hur många förlossningsavdelningar har du haft verksamhetsförlagd utbildning på?
Obligatoriskt svar

Hur viktigt är/var det för dig att ha god kontinuitet gällande handledare?
Obligatoriskt svar

I vilken utsträckning erbjöds du kontinuitet gällande handledare på en skala 1-5?
Obligatoriskt svar

1=mycket dålig kontinuitet 5= mycket god kontinuitet

Har du haft stafettbarnmorskor eller timanställda barnmorskor som handledare?
Obligatoriskt svar

Om du haft stafettbarnmorskor eller timanställda barnmorskor som handledare, hur upplevde du det?

Har någon av dina huvudhandledare gått någon handledarutbildning?
Obligatoriskt svar

Huvudhandledare=barnmorska som handlett dig upprepade gånger

Hur upplever du viljan att handleda?
Obligatoriskt svar

Hur upplever du viljan att lära ut?
Obligatoriskt svar

Hur har du som student blivit bemött av barnmorskorna på förlossningen?
Obligatoriskt svar

Hur har du som student blivit bemött av läkarna på förlossningen?
Obligatoriskt svar

Hur har du som student blivit bemött av övriga yrkeskategorier på förlossningen?
Obligatoriskt svar

Deltog du i olika lärande aktiviteter under din verksamhetsförlagda utbildning?
Obligatoriskt svar

Fler alternativ är möjliga

Uppstod det någon situation under din verksamhetsförlagda utbildning där du behövde extra stöd av personal på avdelningen eller lärare i skolan?
Obligatoriskt svar

Hade du under din verksamhetsförlagda utbildning tid avsatt för reflektion eller mentorstid?
Obligatoriskt svar

Hur väl förberedd känner du dig i din nya/framtida yrkesroll, på en skala 1-5?
Obligatoriskt svar

1=inte alls förberedd 5=mycket väl förberedd

I vilken utsträckning anser du att den teoretiska utbildningen på barnmorskeprogrammet förberedde dig inför din verksamhetsförlagda utbildning, på en skala 1-5?
Obligatoriskt svar

1= jag var inte alls förberedd 5=jag var väl förberedd

I vilken utsträckning anser du att upplägget på barnmorskeprogrammet var relevant avseende verksamhetsförlagd utbildning, på en skala 1-5?
Obligatoriskt svar

1= inte alls relevant 5=mycket relevant

Är det något särskilt du önskar du fått mer av under din utbildning till barnmorska?
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar

Är det något särskilt du önskar framföra som rör utbildningen?
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar