Ankieta dla Rodziców. Rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo, pragniemy poznać Państwa opinię na temat działań wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Podgórze oraz wartości uznawanych przez Państwa. Informacje, które Państwo zamieścicie pomogą udoskonalić pracę naszej szkoły. Prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi. Państwa opinie i propozycję zostaną uwzględnione w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Ankieta jest anonimowa.

1. Co Państwa zdaniem powinno być najważniejszym zadaniem szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki? (Można zaznaczyć kilka odpowiedzi).
Wymagana odpowiedź

2. W jakich wydarzeniach organizowanych przez szkołę brało udział jako widz lub uczestnik Państwa dziecko? (Można zaznaczyć kilka odpowiedzi).
Wymagana odpowiedź

3. Czy państwa dziecko:
Wymagana odpowiedź

TAK
NIE
Czuje się w szkole bezpiecznie?
2.Chętnie przychodzi do szkoły?
Jest akceptowane i dowartościowywane przez nauczycieli?
Jest świadome zagrożeń wynikających z uzależnień?
Jest świadome znaczenia zdrowego tryby życia?
Zna zasady kulturalnego zachowania w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych?
Zna zasady prawidłowych zachowań rodzinnych, obywatelskich i społecznych propagowanych przez szkołę?
Wie do kogo należy się zwrócić ze swoimi problemami?
Korzystało z pomocy nauczycieli, pedagoga, logopedy innych pracowników szkoły w rozwiązywaniu problemów? (np. problemy w nauce, konflikty rówieśnicze, zdrowie).
Relacjonuje Państwu w domu działania wychowawcze i profilaktyczne, w których bierze udział?

4. Czy Państwa dziecko spotkało się w szkole z przejawami negatywnych zachowań ( agresja fizyczna, słowna, stosowanie używek) Jeśli tak, to z jakimi?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

5. Prosimy wskazać po jednej odpowiedzi przy każdym pytaniu.
Wymagana odpowiedź

TAK
NIE
Czy otrzymali Państwo informację na temat celów wychowawczo-profilaktycznych szkoły? (na zebraniu rodzicielskim)
Czy otrzymali Państwo informację o tym, gdzie można znaleźć i zapoznać się z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły?
Czy znają Państwo prawa i obowiązki uczniów?
Czy znają Państwo system oceniania zachowania uczniów?
Czy Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest zgodny z uznawanymi przez Państwa wartościami i normami zachowania?
Czy postawy uczniów są uwzględniane w procesie oceniania ich zachowania?
Czy w szkole przestrzegane są prawa ucznia?
Czy szkoła zauważa problemy wychowawcze uczniów?
Czy założenia wychowawczo-profilaktyczne szkoły odpowiadają problemom z jakimi spotykają się uczniowie?
Czy uważają Państwo, że mają wpływ na budowanie celów wychowawczych szkoły? (np. proponowanie tematów lekcji wychowawczych, wycieczek, organizacji imprez klasowych i szkolnych).
Czy Państwa zdanie jest uwzględniane w procesie wychowawczym prowadzonym przez szkołę? (np. zastrzeżenia zgłaszane wychowawcy).

6. Jakie Państwa zdaniem, szkoła powinna realizować działania dodatkowe (inne,niż dotychczas) w zakresie wychowania i profilaktyki?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

7. Inne Państwa uwagi, spostrzeżenia, zastrzeżenia do pracy szkoły.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

8. Proszę zaznaczyć klasę lub klasy, do której uczęszcza/uczęszczją Państwa dziecko/dzieci.
Wymagana odpowiedź