.

zpětná vazba sociálních služeb

Milí poskytovatelé sociálních služeb,

dovolujeme si Vás za město Odry oslovit s dotazníkem, díky kterému bychom chtěli získat souhrnné informace o poskytovaných službách v území a získat velmi cenné podklady k přípravě relevantního komunitního plánu.

Je sledováno období roku 2023 a vazba k osobám žijícím ve městě Odry a jeho místních částech. Pokud jste v tomto roce službu občanům Oder (a jeho místních částí) neposkytovali, i přesto prosíme o vyplnění prvních pěti otázek a odeslání dotazníku pro naši zpětnou vazbu. Jsme si vědomi faktu, že určité spektrum služeb pracuje s anonymními uživateli, a údaje budou vycházet z kvalifikovaného odhadu.

Prosíme o vyplnění sociálním pracovníkem za každou službu zvlášť (v ekonomické části dotazníku s podporou ekonomického pracovníka) do 30. 6. 2024.

V případě jakýchkoliv nejasností se můžete obracet na Terezu Wiltschovou (tereza.wiltschova@odry.cz, 603 277 368).

Vašeho času si vážíme, a proto všechna data plně využijeme k další práci.

Dotazník byl zpracován v rámci projektu „Rozvoj systémů pro sociální začleňování“ reg.č. CZ.03.02.02/00/22_004/0000366. 


Děkujeme za Vaši spolupráci.

Zabezpečeno
Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb

A. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

1

Název poskytovatele

2

Název služby

3

Druh služby dle zákona o sociálních službách

4

Forma poskytování služby

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Poskytovali jste v roce 2023 službu osobě žijící na území města Oder?

V případě, že zvolíte možnost ne, dotazník dále nevyplňujte. přeskočte prosím následující strany až za otázku 31 a odešlete.
Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb

B. ZAMĚŘENÍ SLUŽBY

6

Na které cílové skupiny se Vaše služba zaměřuje?

Uveďte podíl (procentuální zastoupení) cílové skupiny klientů z Oder za rok 2023. Pokud jste poskytovali službu více než jedné cílové skupině, rozdělte 100% mezi relevantní cílové skupiny kvalifikovaným odhadem. Součet hodnot musí činit 100%.
Rozdělte 100 procent
Rodiny s dětmi
0
0
100
Děti a mladiství (0-18 let)
0
0
100
Senioři
0
0
100
Osoby se zdravotním postižením
0
0
100
Osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené
0
0
100
Osoby pečující
0
0
100
Uprchlíci, imigranti, příslušníci etnických a národnostních menšin
0
0
100
Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb
7

V jaké situaci se nacházejí osoby, s nimiž služba pracuje (jaké jsou příčiny jejich nepříznivé situace)?

Uveďte podíl (procentuální zastoupení) důvodů, pro které se na Vás osoby v nepříznivé situaci (klienti) z Oder obraceli (neuvádějte údaje za celou službu, pokud je poskytována i v jiných územích). Můžete vybrat více možností. Součet podílů nemusí tvořit 100 %. (Například v případě služby "domov pro seniory", mohou být kumulovány situace snížená soběstačnost z důvodu věku, pak bude uvedeno 100 % u důvodu "věk", v kombinaci nepříznivý zdravotní stav, pak bude uveden podíl například 80 % i v kolonce "nepříznivý zdravotní stav". Analogicky postupujte i u ostatních kategorií.)
Rozdělte 100 procent
Nepříznivý zdravotní stav
0
0
100
Tělesné postižení
0
0
100
Duševní onemocnění
0
0
100
Mentální postižení
0
0
100
Smyslové postižení
0
0
100
Jiné onemocnění
0
0
100
Věk (stáří)
0
0
100
Krizová sociální situace
0
0
100
Životní návyky a způsob života
0
0
100
Sociálně znevýhodňující prostředí
0
0
100
Ohrožení práv
0
0
100
Sociálně znevýhodňující prostředí
0
0
100
Ohrožení práv
0
0
100
Snížená soběstačnost
0
0
100
Sociální problémy vyplývající z péče o osobu závislou na péči
0
0
100
Ohrožení v důsledku rizikového způsobu života
0
0
100
Oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
0
0
100
Ztráta přístřeší, nejisté či neadekvátní bydlení
0
0
100
Nezaměstnanost
0
0
100
Materiální problémy
0
0
100
Opuštění dlouhodobé ústavní zdravotní péče
0
0
100
Opuštění ochranné, ústavní výchovy nebo výkonu trestu odnětí svobody
0
0
100
8

Jiná sociální událost neuvedená výše.

Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb
9

Jaké problémy/potřeby podpory s klienty Vaší služby řešíte?

Uveďte podíl (% zastoupení) specifik problémů, které jste řešili s klienty z Oder (neuvádějte údaje za celou službu, pokud je poskytována i v jiných územích). Pokud jste s osobami řešili více problémů, zohledněte toto v % vyjádření, Součet podílů nemusí tvořit 100 %. (Například pro službu chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením je relevantní vyjádření: 100% mentální postižení, 80% nekompetence hospodařit.)
Rozdělte 100 bodů
Zvládání péče o vlastní osobu
0
0
100
Osamělost
0
0
100
Trauma (důsledek traumatizující události)
0
0
100
Ztráta zaměstnání
0
0
100
Dlouhodobá nezaměstnanost
0
0
100
Nevyhovující bydlení
0
0
100
Riziko ztráty bydlení
0
0
100
Ztráta/absence bydlení
0
0
100
Zvládání hospodaření s finančními prostředky
0
0
100
Zadlužení
0
0
100
Nízké příjmy
0
0
100
Neorganizovaný způsob života dětí a mládeže
0
0
100
Dítě v ústavní výchově
0
0
100
Dítě ve ZDVOP
0
0
100
Vztahové problémy v rodině, které vedou k ohrožení dětí
0
0
100
Výchovné problémy dětí
0
0
100
Domácí násilí
0
0
100
Oběť zanedbávání, zneužívání
0
0
100
Zanedbávání, týrání a zneužívání dětí
0
0
100
Rizikové užívání/závislost na alkoholu
0
0
100
Rizikové užívání/závislost na návykových látkách
0
0
100
Závislost na automatech a jiné nelátkové závislosti
0
0
100
Páchání trestné činnosti
0
0
100
Poskytování placených sexuálních služeb
0
0
100
Příslušnost k národnostní menšině
0
0
100
Riziková subkultura
0
0
100
10

Jiná závažná situace neuvedená výše.

Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb
11

Přehled podpor poskytovaných službou klientům (základní i fakultativní)

Vyberte jednu nebo více odpovědí/podpor, která vaše služba klientům v návaznosti na činnosti/úkony poskytuje.
12

S jakými jinými potřeba klientů se Vaše služba setkává, ale nedokáže (nemůže) řešit?

Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb

C. ÚDAJE O SLUŽBĚ

13

Počet klientů v roce 2023

Uveďte celkový počet osob (bez ohledu na místo poskytování), kterým byla prostřednictvím Vaší služby poskytována podpora v roce 2023. Klient = unikátní osoba s uzavřenou smlouvou (písemnou či ústní), které byla poskytována podpora (služba).
14

Z toho rozsah poskytované podpory na území města Odry a místních částí (za rok 2023)

Uveďte počet osob z území obce Odry a místních částí podpořených službou v roce 2023. Klient = unikátní osoba s uzavřenou smlouvou (písemnou či ústní), které byla poskytována podpora (služba).
15

Odmítnutí zájemci

Uveďte celkový počet a důvod odmítnutých zájemců o Vaši službu za rok 2023.
16

Místní dostupnost služby

Uveďte, na jakém území města Odry/ve které místní části služba působí.
17

Časová dostupnost služby

Uveďte, v jakém časovém rozsahu (dny, hodiny) je služba lidem v daném území dostupná. Pokud je služba poskytována v pravidelných časech, například od 8-16, pět dnů v týdnu, uveďte 8-16/5. V případě nepřetržitého poskytování (pobytová forma), uveďte 24/7.
18

Finanční dostupnost služby

Uveďte sazby za poskytované služby. V případě pobytových služeb, u nichž jsou úhrady stanoveny například v návaznost na ubytování (dle počtu lůžek na pokoji), uveďte spodní a horní hranici sazeb za poskytované služby.
19

Okamžitá kapacita služby

Uveďte pouze v případě ambulantních a terénních služeb. Pokud poskytujete obě formy služby, uveďte například A 5, T 1.
20

Lůžková kapacita

Uveďte celkovou kapacitu služby v Odrách.
21

Úvazky v přímé péči

Uveďte celkový počet úvazků v přímé péči.
22

Úvazky v přímé péči na město Odry

Uveďte počet úvazků v přímé péči vyčleněných pro území města Odry a jeho místních částí.
23

Podíl přímé a nepřímé péče

Uveďte, v jakém podílu je zajištěna přímá a nepřímá práce. Například 80 % PP a 20 % NP (= 80 % pracovníci v přímé péči a 20 % pracovníci v nepřímé práci).
Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb

D. EKONOMIKA SLUŽBY

24

Osobní náklady za rok 2023

Účetní skupina 52
25

Ostatní (provozní) náklady za rok 2023

Ostatní náklady, které přímo souvisejí s poskytováním sociální služby
26

Příjmy za rok 2023

Celkové příjmy
27

Z toho úhrady od klientů

Příjmy od klientů služeb (úhrady za poskytování služby)
28

Z toho příjmy od hlavního zadavatele/zřizovatele

Úhrnná výše dotací, příspěvků a darů od hlavního zadavatele
29

Z toho příjmy od ostatních zadavatelů

Součet dotací, příspěvků a darů od obcí (mimo hlavního zadavatele)
30

Z toho dotace Moravskoslezského kraje

Dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem na službu z kapitoly 313
31

Z toho ostatní příjmy (dary, ESF, ZP a podobně)

Ostatní příjmy od právnických i fyzických osob (celkem)