Ankieta

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, która ma na celu zebranie opinii społeczności lokalnej na temat wdrażanej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 przez Lokalną Grupę Działania „LIWOCZ”.

Państwa opinie są dla nas cenną informacją i posłużą do oceny efektywności realizacji w/w strategii.

1 W jakim stopniu określiłby/aby Pani/Pan swoją widzę na temat Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” (LGD)?
Wymagana odpowiedź

2 Z jakich źródeł dowiedział/ła się Pani/Pan o LGD?
Wymagana odpowiedź

3 Jakich informacji dotyczących LGD najczęściej Pani/Pan poszukuje?
Wymagana odpowiedź

(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

4 Jak ocenia Pani/Pan skuteczność działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez LGD?
Wymagana odpowiedź

(w skali od 1 – wartość najniższa do 5 – wartość najwyższa)

5 Jakie działania Pani/Pana zdaniem przyczyniłyby się do lepszej popularyzacji działalności i wiedzy o LGD?
Wymagana odpowiedź

6 Jak ocenia Pani/Pan sytuację społeczno – gospodarczą obszaru LGD?
Wymagana odpowiedź

(w skali od 1 – wartość najniższa do 5 – wartość najwyższa)

7 Jak ocenia Pani/Pan swoje zadowolenie z życia na obszarze LGD?
Wymagana odpowiedź

(w skali od 1 – wartość najniższa do 5 – wartość najwyższa)

8 Co wg Pani/Pana oceny wpłynęłoby na poprawę jakości życia na obszarze LGD?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

9 Dodatkowe uwagi, wnioski i opinie na temat sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

10 Czy zna Pani/Pan założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022, LGD „LIWOCZ”?
Wymagana odpowiedź

W przypadku odpowiedzi „Zdecydowanie tak” i „Raczej tak ” prosimy również o udzielenie odpowiedzi na pytania od 11 do 20

11 Jak ocenia Pani/Pan przebieg realizacji LSR?

12 Czy wg Pani/Pana oceny realizacja LSR w zakresie rzeczowym i finansowym przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

13 Jak ocenia Pani/Pan stosowane lokalne kryteria wyboru (ich dobór, trafność i skuteczność)?

14 Czy wg Pani/Pana oceny procedury naboru, wyboru i realizacji projektów stworzone przez LGD są przyjazne dla wnioskodawców/beneficjentów?

15 W jakim stopniu wg Pani/Pana oceny jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

16 W jakim stopniu wg Pani/Pana oceny wybierane projekty przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu odpowiadają na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

17 Czy wg Pani/Pana przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

18 Jak ocenia Pani/Pan skuteczność działań biura LGD (animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

19 Jakie zmiany wg Pani/Pana należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Pozostało 1500 znaków

20 Dodatkowe uwagi, wnioski i opinie na temat realizacji LSR:

Pozostało 1500 znaków

21 Płeć
Wymagana odpowiedź

22 Wiek
Wymagana odpowiedź

23 Miejsce zamieszkania
Wymagana odpowiedź

24 Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

25 Status zawodowy
Wymagana odpowiedź