.

Vstupní školení do JE

ETE & EDU 2024

soubor otázek platný od 21/04/2022

Zabezpečeno
12. FME
1

Zvládání radiační mimořádné události zahrnuje i

Vyberte jednu odpověď
2

radiační mimořádná událost

Vyberte jednu odpověď
3

Oblast v okolí jaderné elektrárny, kde se uplatňují požadavky na přípravu a případnou realizaci opatření na ochranu obyvatelstva se jmenuje:

Vyberte jednu odpověď
4

Vnitřní havarijní plán se zpracovává pro:

Vyberte jednu odpověď
5

Kde jsou uloženy balíčky havarijních ochranných prostředků (HOP) pro osoby v areálu JE?

Vyberte jednu odpověď
6

V jaké době budou při radiační mimořádné události aktivována shromaždiště?

Vyberte jednu odpověď
7

Koho neprodleně vyrozumíte, když zjistíte událost, která může ohrozit bezpečnost provozu jaderné elektrárny?

Vyberte jednu odpověď
8

Do kolika kategorií závažnosti se řadí radiační mimořádné události?

Vyberte jednu odpověď
9

Kdo posuzuje závažnost vzniklé události a zařadí ji do příslušné kategorie radiační mimořádné události?

Vyberte jednu odpověď
10

V základním vybavení úkrytů v areálu JE jsou mimo jiné

Vyberte jednu odpověď
11

Jaké jsou způsoby omezení ozáření osob při radiační mimořádné události?

Vyberte jednu odpověď
12

Kdo určí způsob, trasu a cílové místo evakuace po ukončení úniku RA látek do životního prostředí?

Vyberte jednu odpověď
13

Kdo je povinen ohlásit nestandardní událost, která může ohrozit bezpečnost JE?

Vyberte jednu odpověď
14

Jakými technickými prostředky jsou v případě radiační havárie varovány a vyrozumívány osoby v areálu JE?

Vyberte jednu odpověď
15

Jakým signálem budou varovány osoby v areálu JE při vzniku radiační mimořádné události?

Vyberte jednu odpověď
16

Koho se budou týkat ochranná opatření v případě vzniku radiační havárie?

Vyberte jednu odpověď
17

Co musím udělat, budu-li vyzván k odchodu do úkrytu nebo na shromaždiště v době radiační mimořádné události?

Vyberte jednu odpověď
18

Co musím udělat, budu-li vyzván k odchodu do úkrytu nebo na shromaždiště v době radiační mimořádné události?

Vyberte jednu odpověď
19

Co musím udělat, budu-li vyzván k odchodu do úkrytu nebo na shromaždiště v době radiační mimořádné události?

Vyberte jednu odpověď
20

Kam půjdu, pokud budu vyzván při radiační mimořádné události k odchodu do úkrytu nebo na shromaždiště v pracovní době nesměnových zaměstnanců?

Vyberte jednu odpověď
21

Pro případ radiačních mimořádných událostí jsou určena následující shromaždiště:

Vyberte jednu odpověď
22

Kdy při radiační mimořádné události požijete tablety pro jodovou profylaxi?

Vyberte jednu odpověď
23

Kolik tablet jodidu draselného (KJ) tvoří jednu dávku pro dospělou osobu?

Vyberte jednu odpověď
24

Které z úkrytů v areálu JE Temelín a Dukovany budou zpřístupněny pro ukrytí osob v mimopracovní době (sobota, neděle, státní svátek, noční směna, ...)?

Vyberte jednu odpověď
25

Které z úkrytů v areálu JE Temelín a Dukovany nebudou zpřístupněny pro ukrytí osob v mimopracovní době (sobota, neděle, státní svátek, odpolední a noční směna)?

Vyberte jednu odpověď
26

V případě vyhlášení radiační nehody se ochranná opatření týkají

Vyberte jednu odpověď
27

V případě vyhlášení radiační mimořádné události 1. stupně se ochranná opatření týkají

Vyberte jednu odpověď
28

Jak je prováděna evakuace z areálu JE ve chvíli, kdy došlo k úniku RA látek do životního prostředí?

Vyberte jednu odpověď
29

Jak je prováděna evakuace z areálu JE pomocí autobusů ve chvíli, kdy nedošlo k úniku RA látek do životního prostředí?

Vyberte jednu odpověď
30

Balíček havarijních ochranných prostředků (HOP) neobsahuje

Vyberte jednu odpověď
31

Balíček havarijních ochranných prostředků (HOP) obsahuje:

Vyberte jednu odpověď
12. FME
32

Opravňuje Identifikační karta (IK) ke vstupu do všech objektů ve střeženém prostoru jaderné elektrárny?

Vyberte jednu odpověď
33

Prostor JE ohraničený dvojitým oplocením (ETE) nebo železobetonovou bariérou (EDU) je z hlediska fyzické ochrany

Vyberte jednu odpověď
34

Do střeženého prostoru JE mohu samostatně vstoupit,

Vyberte jednu odpověď
35

Každá osoba, pohybující se ve střeženém prostoru JE, identifikační kartu

Vyberte jednu odpověď
36

Kontrola na vstupu do střeženého prostoru je zaměřena zejména na

Vyberte jednu odpověď
37

Do prostorů zabezpečených technickým systémem fyzické ochrany (TSFO), mohou vstupovat osoby a vjíždět vozidla mimo jednotky kontroly vstupu, pouze z důvodu vnášení materiálu a

Vyberte jednu odpověď
38

Do střeženého prostoru JE nesmím vnášet

Vyberte jednu odpověď
39

Ve střeženém prostoru jaderné elektrárny (ETE, EDU) je zakázáno:

Vyberte jednu odpověď
40

Co udělám, když zapomenu identifikační kartu doma?

Vyberte jednu odpověď
41

Pokud budu chtít vyvézt ze střeženého prostoru nářadí nebo materiál,

Vyberte jednu odpověď
42

Komu je povinna každá osoba ve střeženém prostoru JE nahlásit zjištěné podezřelé nebo nepovolené činnosti, které by mohly vést k narušení fyzické ochrany elektrárny?

Vyberte jednu odpověď
43

V případě zákroku Policie ČR v JE je nutné

Vyberte jednu odpověď
44

Nesprávné použití turniketu, nebo např. zapůjčení své IK cizí osobě,

Vyberte jednu odpověď
45

Pokud neprojdu vstupním turniketem déle než 60 dnů, bude moje identifikační karta

Vyberte jednu odpověď
12. FME
46

Jaderné elektrárny Temelín (ETE) je vybavena

Vyberte jednu odpověď
47

Elektrický výkon jednoho výrobního bloku jaderné elektrárny Temelín (ETE) a Dukovany (EDU) je

Vyberte jednu odpověď
48

Jaderná elektrárna Dukovany (EDU) je vybavena

Vyberte jednu odpověď
49

Jaderná energie se v aktivní zóně reaktoru VVER uvolňuje při

Vyberte jednu odpověď
50

V jaderném reaktoru na elektrárně Temelín a Dukovany se nachází

Vyberte jednu odpověď
51

Řízená štěpná reakce probíhá v

Vyberte jednu odpověď
52

Kde v jaderné elektrárně vzniká jaderná energie?

Vyberte jednu odpověď
53

V jaderných energetických blocích JE se postupně přeměňuje

Vyberte jednu odpověď
54

Nachází se na jaderné elektrárně Temelín a Dukovany ionizující záření?

Vyberte jednu odpověď
55

Jaká hlavní zařízení obsahuje primární okruh?

Vyberte jednu odpověď
56

Kde vzniká pára pro pohon turbíny v JE?

Vyberte jednu odpověď
57

Turbína na JE je poháněna:

Vyberte jednu odpověď
58

Po vykonání práce v nízkotlakém dílu parní turbíny kondenzuje pára na vodu (kondenzát) v

Vyberte jednu odpověď
59

V jakém zařízení se přeměňuje mechanická energie na elektrickou?

Vyberte jednu odpověď
12. FME
60

Mezi stavební objekty hlavního výrobního bloku (HVB) nepatří budova

Vyberte jednu odpověď
61

V budově strojovny se nachází

Vyberte jednu odpověď
62

V budově strojovny se nenachází

Vyberte jednu odpověď
63

K čemu slouží sklad vyhořelého jaderného paliva?

Vyberte jednu odpověď
64

V budově reaktoru jsou umístěna zejména

Vyberte jednu odpověď
65

Dieselgenerátorové stanice v JE jsou

Vyberte jednu odpověď
66

V jaké budově se na JE nachází turbosoustrojí (parní turbína a generátor)?

Vyberte jednu odpověď
67

Chladící věže slouží ke chlazení

Vyberte jednu odpověď
12. FME
68

Kde sídlí směnový inženýr na JE?

Vyberte jednu odpověď
69

Vedoucím směn hlavního výrobního bloku jaderné elektrárny je

Vyberte jednu odpověď
70

Každý blok JE řídí z blokové dozorny

Vyberte jednu odpověď
71

Operátoři řídí provoz bloku JE z

Vyberte jednu odpověď
12. FME
72

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je povinností zaměstnavatele:

Vyberte jednu odpověď
73

Pokud zjistím nebo způsobím závadu, která může ohrozit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP),

Vyberte jednu odpověď
74

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je povinností zaměstnavatele:

Vyberte jednu odpověď
75

V případě, že uvidím pracovní úraz, následně:

Vyberte jednu odpověď
76

Jaká je maximální hmotnost břemene, se kterým smí občasně manipulovat muži?

Vyberte jednu odpověď
77

Parkovat motorová vozidla mimo vyznačená parkoviště na JE je

Vyberte jednu odpověď
78

Obsluhovat a manipulovat zařízení, k nimž pracovník nemá pověření ani platný pracovní příkaz, je na JE

Vyberte jednu odpověď
79

Co patří k ochranným pomůckám vyžadovaným pro práci na JE?

Vyberte jednu odpověď
80

Kanály, prohlubně nebo jiné otvory, na kterých se nepracuje,

Vyberte jednu odpověď
81

Co patří mezi bezpečné zásady pohybu po komunikacích?

Vyberte jednu odpověď
82

Provoz zdvihacích zařízení na JE se řídí

Vyberte jednu odpověď
83

V areálu JE je povoleno kouření

Vyberte jednu odpověď
84

Kdo je na JE (ve střeženém prostoru) povinen podrobit se zkoušce na zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiných omamných látek v těle?

Vyberte jednu odpověď
85

Osobní ochranné pomůcky, které mi pro výkon příslušné práce určil vedoucí zaměstnanec, při této práci používat

Vyberte jednu odpověď
86

Dílo nebo oprava na JE se považuje za ukončené po

Vyberte jednu odpověď
87

Co pro mě znamená tato bezpečnostní značka:

Vyberte jednu odpověď
question image
88

Kdo smí na JE provádět manipulace s břemeny pomocí zdvihacích zařízení a zdržovat se v blízkosti těchto manipulací?

Vyberte jednu odpověď
89

Je-li k pracovnímu úrazu nutné přivolat zdravotnickou záchrannou službu, musím

Vyberte jednu odpověď
90

Kdo určuje, jaké ochranné pomůcky budou pracovníci používat při výkonu práce?

Vyberte jednu odpověď
91

Mohu mimo kontrolované pásmo JE nosit ochranné pomůcky, určené do KP a žlutou ochrannou přilbu?

Vyberte jednu odpověď
92

Mezi základní povinnosti každého pracovníka v areálu JE patří:

Vyberte jednu odpověď
93

Jak musí být každé montážní, údržbové a stavební pracoviště na JE označeno?

Vyberte jednu odpověď
12. FME
94

Pro hašení elektrických zařízení pod napětím je vhodné použít

Vyberte jednu odpověď
95

Požární hydranty jsou v objektech JE umístěny

Vyberte jednu odpověď
96

Přenosný hasicí přístroj umístěný na zdi na chodbě mi překáží v práci. Smím jej svévolně (tj. bez povolení útvaru PO) přemístit mimo místo jeho určení?

Vyberte jednu odpověď
97

Požární dveře jsou zařízení, pro které platí, že

Vyberte jednu odpověď
98

V místnostech s instalovanými čidly elektrické požární signalizace je vždy zakázáno

Vyberte jednu odpověď
99

Zjistím-li požární závadu (např. poškozený nebo chybějící hasicí přístroj, poškozený hydrant),

Vyberte jednu odpověď
100

Požární poplachové směrnice jsou dokument požární ochrany, který

Vyberte jednu odpověď
101

Požární evakuační plán objektu je dokument požární ochrany, který

Vyberte jednu odpověď
102

Zjištěný požár mohu na JE ohlásit

Vyberte jednu odpověď
103

Mohu skladovat hořlavé a požárně nebezpečné látky na pracovišti bez souhlasu hasičského záchranného sboru podniku (HZSp)?

Vyberte jednu odpověď
104

Smím uskladnit materiál na únikové cestě v budově?

Vyberte jednu odpověď
105

Vybrané tepelné spotřebiče (se zvýšeným požárním rizikem) se na JE

Vyberte jednu odpověď
106

Práce s otevřeným ohněm mohu na JE provádět pouze

Vyberte jednu odpověď
12. FME
107

Zdrojem všech radioaktivních prvků (radionuklidů) na jaderné elektrárně je

Vyberte jednu odpověď
108

Kde se v JE nachází radioaktivní prvky (radionuklidy)?

Vyberte jednu odpověď
109

Co znamená, že k ochraně před ionizujícím zářením použiji ochranu časem?

Vyberte jednu odpověď
110

Smím vstupovat na přechodné pracoviště se zdroji ionizujícího záření (např. defektoskopické kontroly)?

Vyberte jednu odpověď
111

Co se rozumí pod pojmem radioaktivita?

Vyberte jednu odpověď
112

Co znamená, že k ochraně před ionizujícím zářením využiji vzdálenost?

Vyberte jednu odpověď
113

Musí být přechodné pracoviště se zdroji ionizujícího záření (např. defektoskopické kontroly) na JE označeno?

Vyberte jednu odpověď
114

Jak je označeno kontrolované pásmo na jaderné elektrárně?

Vyberte jednu odpověď
115

Mezi umělé zdroje ionizujícího záření (jsou výsledkem činnosti člověka) patří

Vyberte jednu odpověď
116

Do kontrolovaného pásma se vstupuje a z kontrolovaného pásma se vystupuje pouze přes

Vyberte jednu odpověď
117

Mezi hlavní povinnosti při vzniku odpadu patří:

Vyberte jednu odpověď
118

Kdo nese odpovědnost za nakládání s odpady do okamžiku předání?

Vyberte jednu odpověď
119

Odkládat odpady mimo shromažďovací místa je na JE:

Vyberte jednu odpověď
120

Přemisťovat nádoby na odpady ze shromažďovacích míst je na JE:

Vyberte jednu odpověď
121

Povinností toho, komu odpad vznikne je:

Vyberte jednu odpověď
122

Kam předává původce odpad, který vznikl jeho činností?

Vyberte jednu odpověď
123

Musí být označeny nádoby s nebezpečným odpadem?

Vyberte jednu odpověď
124

Co je hlavním cílem systému řízení ochrany životního prostředí (EMS) v JE?

Vyberte jednu odpověď
125

Co je hlavním cílem Systému hospodaření s energiemi (EnMS)?

Vyberte jednu odpověď
126

Je povinností firmy zabezpečit pracoviště proti úniku závadných látek do kanalizace?

Vyberte jednu odpověď
127

Kdo je povinen zajistit havarijní prostředky při práci se závadnými látkami?

Vyberte jednu odpověď
128

Kdo je povinen znát umístění příslušných havarijních prostředků pro likvidaci ekologických havárií na JE?

Vyberte jednu odpověď
129

Kdo musí na JE znát rizika svého pracoviště z hlediska ochrany životního prostředí?

Vyberte jednu odpověď
130

Kdo musí na JE znát postupy při vzniku událostí v oblasti ochrany životního prostředí?

Vyberte jednu odpověď
131

Předpis pro nakládání s provozními hmotami a prostředky (PHaP) se týká:

Vyberte jednu odpověď
132

Jakým způsobem je každý zaměstnanec (i dodavatel) zapojen do systému řízení ochrany životního prostředí (EMS)?

Vyberte jednu odpověď
12. FME
133

Trvale bezpečný provoz zařízení JE zabezpečí

Vyberte jednu odpověď
134

Jaderná bezpečnost je stav a schopnost jaderného zařízení a jeho obsluhy

Vyberte jednu odpověď
135

Od Jaderného profesionála se očekává:

Vyberte jednu odpověď
136

Jedním z nástrojů předcházení chybám při práci na JE je princip sebekontroly - postup „4Z“. Jaké je jeho správné pořadí?

Vyberte jednu odpověď
137

Jedním z nástrojů předcházení chybám při práci na JE je dotazovací přístup? V čem spočívá?

Vyberte jednu odpověď
138

Kdo musí vytvořit podmínky pro kulturu bezpečnosti uvnitř organizace (firmy)?

Vyberte jednu odpověď
139

Budu-li pracovat na zařízení JE,

Vyberte jednu odpověď
140

Pokud mi není jasná činnost dle úkolu pracovního příkazu (úPP),

Vyberte jednu odpověď
141

Pokud při práci v JE používám elektrické nářadí a spotřebiče,

Vyberte jednu odpověď
142

Co je sebekontrola?

Vyberte jednu odpověď
12. FME
143

V jakém případě mohu sdělit své heslo do systému?

Vyberte jednu odpověď
144

Co mohu dělat s firemním emailem?

Vyberte jednu odpověď
145

Co mohu vykonávat na služebním ICT zařízení?

Vyberte jednu odpověď
146

Lze někde najít přehled práv a povinností uživatele při práci s ICT technikou?

Vyberte jednu odpověď
12. FME
147

Každý zaměstnanec, který zjistí cizí předmět nebo nečistotu v technologii, musí zjištění bezprostředně nahlásit:

Vyberte jednu odpověď
148

Jak musí být označen FME prostor?

Vyberte jednu odpověď
149

K čemu obecně slouží prostředky umístěné ve skříních FME?

Vyberte jednu odpověď
150

Co je to cizí předmět v oblasti FME?

Vyberte jednu odpověď
151

Do FME prostoru NEsmím vnášet:

Vyberte jednu odpověď
152

Co je cílem systému FME?

Vyberte jednu odpověď