Dotazník sociálních služeb v rámci sběru podkladů analytické části tvorby nového Komunitního plánu sociálních služeb SO ORP Mělník

Vážení spoluobčané, vážení poskytovatelé sociálních služeb,

dovoluji si Vás tímto požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který se zabývá sociální problematikou v našem městě Mělník a okolních obcí správního obvodu ORP Mělník.

Tento dotazník bude jedním z podkladů pro vytvoření nového komunitního plánu sociálních služeb, a proto tímto nabízím i Vám, abyste přispěli svými návrhy a připomínkami k vytvoření podkladu pro budoucí poskytování sociálních služeb a napsali své názory na sociální služby ve Vašem okolí či na cokoliv jiného, co se sociální tematikou souvisí.

Instrukce pro vyplnění dotazníku:

  • Vyplnění dotazníku Vám zabere max. 20 minut.
  • Dotazník je zcela anonymní.
  • Otázky v dotazníku jsou kódovány pro snazší vyhodnocení.

Dotazník lze vyplnit online na webové adrese https://www.survio.com/survey/d/Q5G7T4W2Z5S8X8R9D, anebo fyzicky a posléze ho odevzdat tam kde jste ho obdrželi (poskytovateli sociálních služeb) nebo na podatelnu města Mělník do připraveného boxu. Sběr dotazníků probíhá od 20. 7. do 10. 8. 2020.

Máte nejasnost, můžete se obrátit na Mgr. Petru Novotnou, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Mělník, tel. 315 635 311; e-mail: p.novotna@melnik.cz nebo na Mgr. Ing. Libora Lněničku, Ph.D., garanta průzkumu, tel. 603 960 901; e-mail: lnenicka@acsa.cz.

Děkuji Vám za spolupráci.

Mgr. Petra Novotná

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Mělník

1. Komu by obec měla věnovat větší pozornost (vyberte jednu možnost):
Povinná odpověď

2. Představte si, že se ocitnete v situaci, kterou nejste schopni zvládnout vlastními silami. Na koho byste se obrátili? (v každém řádku zakroužkujte jednu možnost)
Povinná odpověď

Rodinu / přátelé / známé
Obec / neziskovou organizaci
2.1 Pokud bych sám(a) nestačil(a) na péči o domácnost
2.2 Pokud bych sám(a) nestačil(a) na péči o svou osobu (sebeobsluhu)
2.3 Pokud bych sám(a) nestačil(a) na péči o blízkého člověka
2.4 Pokud bych sám(a) měl(a) pocit, že jsem někým, něčím ohrožen(a) (diskriminace, násilí, …)
2.5 Pokud bych potřeboval(a) pomoc s hledáním práce
2.6 Pokud bych potřeboval(a) pomoc se zajištěním bydlení
2.7 Pokud bych potřeboval(a) pomoc se získáním odborných informací
2.8 Pokud bych potřeboval(a) pomoc s hlídáním dětí

3. Znáte či využili jste, nebo využíváte některou z těchto služeb, nebo je neznáte (v každém řádku zakroužkujte jednu možnost)
Povinná odpověď

Znám – využívám
Znám – nevyužívám
Neznám
3.1 Azylové domy – poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba se poskytuje za úplatu.
3.2 Centra denních služeb – poskytují ambulantní služby s cílem posílit samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním postižením a seniorů v nepříznivé sociální situaci. Služba se poskytuje za úplatu.
3.3 Stacionáře denní – poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje za úplatu.
3.4 Stacionáře týdenní – poskytují pobytové služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje za úplatu.
3.5 Domovy pro seniory – je pobytová sociální služba určena osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje za úplatu.
3.6 Domovy se zvláštním režimem – je pobytová sociální služba, která je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiného člověk
3.7 Domovy pro osoby se zdravotním postižením – poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje za úplatu.
3.8 Domy na půl cesty – poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež. Služba se poskytuje za úplatu.
3.9 Chráněné bydlení – je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má formu individuálního nebo skupinového bydlení. Služba se poskytuje za úplatu.
3.10 Podpora samostatného bydlení – je sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby; služba se poskytuje v domácnosti osob. Služba se poskytuje za úplatu.
3.11 Intervenční centra – je ambulantní služba poskytovaná osobám, které jsou ohroženy násilným chováním osoby obývající společné obydlí. Služba se poskytuje bezúplatně.
3.12 Kontaktní centra – jsou nízkoprahová zařízení navazující kontakt s osobami ohroženými závislostí na návykových látkách. Cílem služby je minimalizovat sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek. Služba se poskytuje bezúplatně.
3.13 Krizová pomoc – je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svojí nepříznivou situaci vlastními silami. Služba se poskytuje bezúplatně.
3.14 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – poskytují ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Služba se poskytuje bezúplatně.
3.15 Nízkoprahová denní centra – poskytují ambulantní služby pro osoby bez přístřeší. Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a pomoc při zajištění stravy. Služba se poskytuje bezúplatně.
3.16 Noclehárny – poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba se poskytuje za úplatu stanovenou poskytovatelem.
3.17 Odborné sociální poradenství – poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívají-cí k řešení jejich situace. Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny, manželské a rodinné po-radny, sociální práci s osobami společensky nepřizpůso-benými, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a
3.18 Odlehčovací služby – jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba se poskytuje za úplatu.
3.19 Osobní asistence – se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba se poskytuje za úplatu.
3.20 Pečovatelská služba – se poskytuje dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních. Bezúplatně se poskytuje vybraným osobám.
3.21 Průvodcovské a předčitatelské služby – se poskytuje osobám se zdravotním postižením (nejčastěji osobám se zrakovým postižením), jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služba se poskytuje za úplatu.
3.22 Raná péče – se poskytují rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je osobou se zdravotním postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého sociálního prostředí. Služba se poskytuje bezúplatně.
3.23 Služby následné péče – jsou ambulantní služby poskytující následnou péči osobám s chronickou psychickou poruchou a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ambulantní nebo ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení nebo které abstinují. Služba se poskytuje bezúplatně.
3.24 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – jsou ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Služba se poskytuje bezúplatně.
3.25 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Služba se poskytuje bezúplatně.
3.26 Sociálně terapeutické dílny – ambulantní službu poskytovanou osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Účelem dílny je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba se poskytuje za úplatu.
3.27 Sociální rehabilitace – je soubor specifických činností zaměřených na nácvik potřebných dovedností osoby se zdravotním postižením směřujících k dosažení samo-statnosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře s ohledem na její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Služba se poskytuje bezúplatně.
3.28 Terapeutické komunity – poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickou psychickou poruchou, které mají zájem o začlenění do běžného života. Služba se poskytuje za úplatu.
3.29 Terénní programy – jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Služba je určena pro problémové skupiny dětí a mládeže, uživatele drog, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba se poskytuje bezúplat
3.30 Tlumočnické služby – se poskytuje osobám se zdravotním postižením (nejčastěji osobám se sluchovým postižením), jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služba se poskytuje bezúplatně.
3.31 Telefonická krizová pomoc – je soubor metod a technik krizové práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující, založená na jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu tohoto klienta s pracovištěm telefonické krizové intervence. Služba se poskytuje bezúplatně.

4. Ze sociálních služeb uvedených v předchozí otázce vyberte max. 3, které považujete za nejdůležitější, a uveďte, jak často tyto služby využíváte, pokud je využíváte. (pokud je nevyužíváte, zaškrtněte u každé služby Nevyužívám)
Povinná odpověď

24 hod. denně
Každý den
Několikrát do týdne
1 x za týden
Několikrát za měsíc
1 x za měsíc
Párkrát za rok
Jen 1 x
Nevyužívám
Azylové domy
Centra denních služeb
Stacionáře denní
Stacionáře týdenní
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domy na půl cesty
Chráněné bydlení
Podpora samostatného bydlení
Intervenční centra
Kontaktní centra
Krizová pomoc
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahová denní centra
Noclehárny
Odborné sociální poradenství
Odlehčovací služby
Osobní asistence
Pečovatelská služba
Průvodcovské a předčitatelské služby
Raná péče
Služby následné péče
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociálně terapeutické dílny
Sociální rehabilitace
Terapeutické komunity
Terénní programy
Tlumočnické služby
Telefonická krizová pomoc

5. U 3 sociálních služeb uvedených v předchozí otázce doplňte, jaká je Vaše spokojenost s těmito službami. (pokud je nevyužíváte, zaškrtněte u každé služby Nevyužívám)
Povinná odpověď

Velmi spokojen(a)
Spíše spokojen(a)
Spíše nespokojen(a)
Velmi nespokojen(a)
Nevyužívám
Azylové domy
Centra denních služeb
Stacionáře denní
Stacionáře týdenní
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domy na půl cesty
Chráněné bydlení
Podpora samostatného bydlení
Intervenční centra
Kontaktní centra
Krizová pomoc
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahová denní centra
Noclehárny
Odborné sociální poradenství
Odlehčovací služby
Osobní asistence
Pečovatelská služba
Průvodcovské a předčitatelské služby
Raná péče
Služby následné péče
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociálně terapeutické dílny
Sociální rehabilitace
Terapeutické komunity
Terénní programy
Tlumočnické služby
Telefonická krizová pomoc

6. Chybí Vám v obci některá ze služeb? Vyberte maximálně 5 služeb které Vám v obci chybí, ať už z důvodu, že se neposkytuje, nebo že má v současnosti malou kapacitu a nepřijímají nové žadatele o službu. (V ostatních případech zaškrtněte nevyužívám)
Povinná odpověď

Chybí mi v obci
Má stále plnou kapacitu
Nevyužívám
Azylové domy
Centra denních služeb
Stacionáře denní
Stacionáře týdenní
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domy na půl cesty
Chráněné bydlení
Podpora samostatného bydlení
Intervenční centra
Kontaktní centra
Krizová pomoc
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahová denní centra
Noclehárny
Odborné sociální poradenství
Odlehčovací služby
Osobní asistence
Pečovatelská služba
Průvodcovské a předčitatelské služby
Raná péče
Služby následné péče
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociálně terapeutické dílny
Sociální rehabilitace
Terapeutické komunity
Terénní programy
Tlumočnické služby
Telefonická krizová pomoc

7. V případě, že jste s některou službou nespokojeni, prosím uveďte, proč a co byste na této službě zlepšili? (pokud jste spokojen(a), vepište spokojen(a) a přejděte na další otázku)
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

8. Na koho byste se obrátili v případě, že byste potřebovali získat informace o výše uvedených sociálních službách? (možno označit více odpovědí)
Povinná odpověď

9. Jaké formě péče byste dali přednost, kdybyste ji Vy nebo osoba, o kterou pečujete, potřebovali? (vyberte jednu možnost)
Povinná odpověď

10. Znáte Katalog sociálních a humanitárních služeb města Mělník? (vyberte jednu možnost)
Povinná odpověď

11. Jakým z následujících způsobů byste chtěl(a) získávat informace o nových i stávajících sociálních službách? (možno označit více odpovědí)
Povinná odpověď

12. Jste spokojeni s prací Odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Mělník? (vyberte jednu možnost)
Povinná odpověď

13. Znáte některé spolky ve vaší obci? (vyberte jednu možnost)
Povinná odpověď

14. Jste členy spolku/ů, nebo účastníte se jejich aktivit? (vyberte jednu možnost)
Povinná odpověď

15. Jaké je složení Vaší domácnosti? (vyberte jednu možnost)
Povinná odpověď

16. Kolik je Vám let? (vyberte jednu možnost)
Povinná odpověď

17. Jaký je Váš rodinný stav? (vyberte jednu možnost)
Povinná odpověď

18. Jaké je Vaše ekonomické postavení? (vyberte jednu možnost)
Povinná odpověď

19. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? (vyberte jednu možnost)
Povinná odpověď

20. Zaškrtněte, zda se můžete vy nebo některý z členů Vaší domácnosti zařadit do některé skupiny. (lze zaškrtnout více políček)
Povinná odpověď

21a. Bydlím v (dopište) město Mělník – městská část:

Zbývá 250 znaků

21b. Bydlím v (dopište) obec:

Zbývá 250 znaků

22. Prostor pro Vaše další podměty:

Zbývá 1500 znaků

A jste na konci dotazníku!

Děkujeme za vyplnění a přejeme hezký den.

V rámci aktivit projektu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost pod názvem „Smart City Mělník“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009969.