Ewaluacja Programu Wychowawczo- Profilaktycznego/ ankieta dla rodziców

Szanowni Państwo, pragniemy poznać Państwa opinię na temat działań wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w szkole oraz wartości uznawanych przez Państwa. Informacje, które Państwo zamieścicie pomogą udoskonalić pracę naszej szkoły. Prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi.

Co Pana/i zdaniem powinno być najważniejszym zadaniem szkoły w zakresie profilaktyki i wychowania? /można zaznaczyć kilka odpowiedzi/
Wymagana odpowiedź

Jakie, Pana/i zdaniem, szkoła powinna realizować działania dodatkowe/inne niż dotychczas w zakresie profilaktyki i wychowania?

Pozostało 250 znaków

Czy Pana/i dziecko czuje się w szkole bezpiecznie?
Wymagana odpowiedź

Czy Pana/i dziecko jest w klasie akceptowane i dowartościowane?
Wymagana odpowiedź

Czy Pana/i dziecko chętnie uczęszcza na zajęcia sportowe i pozalekcyjne?
Wymagana odpowiedź

Czy Pana/i dziecko ma świadomość zagrożeń wynikających z uzależnień?
Wymagana odpowiedź

Czy podczas zebrania rodziców został Pani/u przedstawiony Program Wychowawczo- Profilaktyczny?
Wymagana odpowiedź

Czy podczas zebrania rodziców zostały Pani/u przedstawione zagadnienia poruszane na zajęciach z wychowawcą?
Wymagana odpowiedź

Czy podczas zebrania rodziców zostały Pani/u przedstawione prawa i obowiązki ucznia?
Wymagana odpowiedź

Czy pracownicy szkoły w miarę potrzeb i możliwości udzielają Pani/u pomocy w rozwiązywaniu problemów z dziećmi?
Wymagana odpowiedź

Czy bierze Pan/i udział w pracach na rzecz szkoły?
Wymagana odpowiedź

Jakie umiejętności Pana/i zdaniem są najważniejsze dla Waszego dziecka w jego dalszej nauce i pracy? /może Pan(i) zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź – maksymalnie 5/
Wymagana odpowiedź

Płeć
Wymagana odpowiedź