UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

ANKIETA EWALUACYJNA ON-GOING

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski (Gmina), Stoczek Łukowski (Miasto), Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska do wyrażenia opinii na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować LSR do potrzeb mieszkańców i regionu w zakresie dotyczącym rzeczowej i finansowej realizacji LSR, bieżącej pracy biura LGD, aktywizacji oraz dalszego rozwoju obszaru LGD.

1. Czy wg Pani/Pana wskaźniki realizujące cele LSR są do nich adekwatne?
Wymagana odpowiedź

2. Czy wg Pani/Pana cele ogólne i szczegółowe LSR odpowiadają potrzebom społeczności lokalnej zamieszkującej obszar LGD?
Wymagana odpowiedź

3. Czy wg Pani/Pana przyjęte kryteria pozwoliły na wybór najlepszych projektów ?
Wymagana odpowiedź

4. Czy wg Pani/Pana kryteria były jednoznaczne i obiektywne?
Wymagana odpowiedź

5. Czy procedury wyboru i realizacji projektów są przejrzyste i przyjazne dla Pani/Pana?
Wymagana odpowiedź

6. Czy wg Pani/Pana wielkość zaplanowanych środków na poszczególne przedsięwzięcie odpowiada potrzebom zidentyfikowanych grup defaworyzowanych?
Wymagana odpowiedź

7. Czy wg Pani/Pana harmonogram naboru wniosku jest adekwatny do zakładanego budżetu i wielkości wskaźników zaplanowanych do 2023?
Wymagana odpowiedź

8. Czy wg Pani/Pana działania komunikacyjne są adekwatne do grup docelowych LSR, w tym do grup defaworyzowanych?
Wymagana odpowiedź

9. Czy wg Pani/Pana metody komunikacji z grupami docelowymi LSR są skuteczne?
Wymagana odpowiedź

10. Czy wg Pani/Pana udzielane doradztwo jest adekwatne do potrzeb potencjalnych beneficjentów?
Wymagana odpowiedź

11. Czy zaplanowane zadania związane z animacją lokalną i współpracą odpowiadają potrzebom społeczności zamieszkującej LGD?
Wymagana odpowiedź

12. Czy na aktualnym poziomie wykorzystania budżetu i realizacji LSR zauważa Pani/Pan pozytywne zmiany na obszarze LGD „RAZEM”?
Wymagana odpowiedź

13. Na wsparcie jakiego typu działań chciałby/aby Pan/Pani uzyskać środki z UE w przyszłości?
Wymagana odpowiedź

14. Czy zastosowane sposoby promocji i środki przekazu LGD przyczyniają się do wzrostu rozpoznawalności LGD?
Wymagana odpowiedź

M1. Ankieta dotyczy:
Wymagana odpowiedź

M2. Status na rynku pracy:
Wymagana odpowiedź

M3. Płeć:
Wymagana odpowiedź

M4. Niepełnosprawność:
Wymagana odpowiedź

M5. Wykształcenie:
Wymagana odpowiedź

M6. Wielkość gospodarstwa rolnego:
Wymagana odpowiedź

M7. Wiek przedział:
Wymagana odpowiedź

M8. Miejsce zamieszkania:
Wymagana odpowiedź