.

Problémy malých obcí z pohľadu jej starostov

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Základným problémom malých obcí je často nedostatok finančných prostriedkov. Najčastejšie je poukazované na zákon o rozpočtovom určení výnosu daní, podľa ktorého je kľúčovým faktorom pre výšku finančného príspevku štátu do rozpočtu obce počet jej obyvateľov. Ste spokojný/á s takto nastaveným financovaním obcí na Slovensku?

Vyberte jednu odpoveď
2

Jedným z častých problémov malých obcí je príliš mnoho kompetencií (najmä prenesených zo štátu), ktoré musia riešiť a s tým spojená byrokracia resp. administratívna záťaž. Súhlasíte s týmto tvrdením?

Vyberte jednu odpoveď
3

Uveďte prosím aké sú najvýraznejšie problémy v oblasti kompetencií, ktoré súvisia s výkonom Vašej funkcie starostu obce.

4

Jedným z ďalších problémov malých obcí je nedostatočná občianska vybavenosť. Je z Vášho pohľadu vo Vašej obci dostatočná občianska vybavenosť?

Vyberte jednu odpoveď
5

Ďalším problémom malých obcí môže byť dopravná infraštruktúra. Považujete dopravnú infraštruktúru vo Vašej obci za vyhovujúcu?

Vyberte jednu odpoveď
6

Jednou z možností financovania malých obcí je čerpanie eurofondov. Dokáže sa Vaša obec uchádzať o čerpanie eurofondov?

Vyberte jednu odpoveď
7

Čo považujete za najväčšiu prekážku pre získanie eurofondov v malých obciach na Slovensku? (napríklad administratívna a časová náročnosť projektov, finančná náročnosť).

8

Realizujete vo Vašej obci verejné obstarávanie?

Vyberte jednu odpoveď
9

V čom vidíte najväčšiu bariéru v realizácií verejného obstarávania v malých obciach?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
10

Využila Vaša obec medziobecnú spoluprácu? Ak áno, tak v akej podobe?

Vyberte jednu odpoveď
11

Aké sú podľa Vás výhody a nevýhody medziobecnej spolupráce?

12

Podieľajú sa obyvatelia Vašej obce na rozhodovaní a fungovaní obce? Ak áno, tak akou najčastejšou formou?

Vyberte jednu odpoveď
13

Čo konkrétne považujete za najväčšie problémy vo Vaše obci z Vášho pohľadu ako starostu obce?

14

Aké konkrétne opatrenia by ste navrhovali na odstránenie uvedených problémov a lepšie fungovanie Vašej obce? (napríklad oblasť legislatívy, kompetencií, financovania a pod.).