Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

Šikanovanie učiteľov

Zber odpovedí bol ukončený.

Vážený/á respondent/ka,

som študentkou psychológie a obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý bude použitý len pre účely mojej bakalárskej práce s cieľom zistiť, v akej miere sa šikana vyskytuje na jednotlivých stredných školách. Dotazník je anonymný, všetky Vami poskytnuté údaje budú využité len ku spracovaniu bakalárskej práce. V jednotlivých otázkach prosím zaškrtnite tú variantu, ktorá najlepšie vystihuje Vašu odpoveď.

Za Vašu ochotu a čas strávený pri vyplňovaní dotazníka Vám úprimne ďakujem.

Vek
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

Pohlavie
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Ako dlho pracujete v školstve?
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Na akej SŠ pracujete?
Povinná odpoveď

Viete čo je šikana?
Povinná odpoveď

Ako by ste v krátkosti definoval/a šikanu?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Označte ktoré správanie z uvedených považujete za šikanu (1=úplne súhlasím, 5=úplne nesúhlasím)
Povinná odpoveď

1
2
3
4
5
provokatívne vyrušovanie na hodine
zámerné neplnenie domácich úloh
zámerné neplnenie úloh zadaných na hodine
vykrikovanie a poznámky počas hodiny
sústavné skákanie do reči
vtipkovanie na účet učiteľa
vulgárne vyjadrovanie
ironické poznámky

Aké sú podľa Vás dôvody šikany?
Povinná odpoveď

Ste dostatočne pripravený/á na možnú šikanu zo strany žiakov?
Povinná odpoveď

Stretol/a ste sa s tým, že bol niekto vo vašom okolí šikanovaný žiakmi?
Povinná odpoveď

Stretol/a ste sa vy osobne so šikanou zo strany žiakov?
Povinná odpoveď

Akým spôsobom žiaci proti Vám vystupovali?

V akých situáciách sa najčastejšie vyskytovalo šikanovanie?

Ako dlho táto šikana trvala?

Koľko bolo agresorov?

Narastal ich počet?

Boli to prevažne dievčatá alebo chlapci?

Agresori boli (1 = úplne súhlasím, 5 = úplne nesúhlasím)

1
2
3
4
5
obľúbení
vodcovia triedy
šikovní
z úplnej rodiny
zo zabezpečenej rodiny
dobre vychovaní
milí ku spolužiakom

Ako boli agresori zvyčajne starí?

Pretrváva šikana aj teraz?

Ak áno, tak na škále od 1 do 5, kde 1=najmenej, 5=najviac ako by ste ohodnotil/a stupeň šikanovania?

0/5

Aký dopad mala šikana na Vašu osobu?

Rozprával/a ste sa s niekým o tomto probléme?

Ako ste situáciu riešil/a?

Aké dôsledky malo zvolené riešenie?

Riešil/a by ste danú situáciu inak, keby nastala znova?

Ak ste v predchádzajúcej otázke označil/a „áno“: V čom konkrétne by ste riešil/a situáciu inak?

Ostáva 1500 znakov

Baví žiakov preberané učivo?

Ako pristupujete ku žiakom?

Aký máte s nimi vzťah?

Aký máte zvyčajne pocit pred vstupom do triedy?

Ako reagovala nešikanujúca časť triedy na Vašu šikanu?