Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dopady sociálních nerovností do vzdělávání žáků – očima učitelů základních škol

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den, vážení pedagogové,

studuji na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a dovoluji si Vás oslovit v záležitosti vyplnění dotazníku pro výzkumné účely bakalářské práce, jejíž název je Dopady sociálních nerovností do vzdělávání žáků očima učitelů základních škol.

Dotazník je určený především učitelům základních škol, a proto odpovídejte pouze na základně Vaší praktické zkušenosti z působení na základní škole. Dotazník zabere okolo 15 minut.

Děkuji Vám za Váš čas, který vyplněním tohoto dotazníku věnujete.

Tomáš Otépka

Jak se projevují žáci ve školním prostředí pocházející ze sociálně slabšího prostředí?
Povinná odpověď

Jaké vztahy si většinou zakládají žáci ze sociálně slabšího prostředí vůči žákům z kvalitnějšího sociálního prostředí?
Povinná odpověď

Jak se v rovině vztahové staví děti z lepšího sociálního prostředí k dětem ze slabšího sociálního prostředí?
Povinná odpověď

Jaké zpravidla bývají vztahy mezi učiteli či jinými dospělými osobami ve školních institucích a žáky ze slabšího sociálního prostředí?
Povinná odpověď

Jak často se u žáků z lepšího sociálního prostředí projevují sociálně patologické jevy typu šikana, opovrhování, vysmívání či agrese vůči žákům ze slabšího sociálního prostředí?
Povinná odpověď

Jak často se u žáků ze slabšího sociálního prostředí projevují sociálně patologické jevy typu šikana, opovrhování, vysmívání či agrese vůči žákům z přívětivějšího sociálního prostředí?
Povinná odpověď

Je ve Vaší vzdělávací instituci zřejmá konfrontace mezi žáky ohledně jejich vlastního majetku?
Povinná odpověď

Žáci ze sociálně slabšího prostředí se většinou vyjadřují:
Povinná odpověď

Žáci, u nichž můžeme tvrdit, že používají jazykových kódů nižší komunikační úrovně se:
Povinná odpověď

Žáci, u nichž můžeme tvrdit, že používají jazykových kódů nižší komunikační úrovně se:
Povinná odpověď

Žáci, u nichž můžeme tvrdit, že používají jazykových kódů nižší komunikační úrovně mají:
Povinná odpověď

Jaká je schopnost dětí ze sociálně slabšího prostředí plnit si své školní povinnosti (vypracovávat domácí úkoly, nosit potřebné pomůcky do výuky, studijní příprava na předměty) ve vztahu k dětem z lepšího sociálního prostředí?
Povinná odpověď

Jak aktivní jsou rodiče či členové rodin Vašich žáků ze sociálně slabšího prostředí, co se týče přístupu jejich dětí ke vzdělávání (docházejí na třídní schůzky, pomáhají dítěti s přípravou na výuku, nabízejí vlastní pomoc vzdělávací instituci)?
Povinná odpověď

Jaký je nejčastější důvod neúčasti dětí na školním poznávacím či rekreačním výletu/pobytu?
Povinná odpověď

Vyjadřují se rodiče Vašich žáků se sociálně slabším statusem k nadměrnému množství či náročnosti domácích úkolů?
Povinná odpověď

Stěžují si žáci ze sociálně slabšího prostředí na nedostatečnou podporu, zájem či motivaci od svých rodičů?
Povinná odpověď

Jak často vyhledávají žáci ze sociálně slabšího prostředí Vaši pomoc se zvládáním učiva či jinými školními povinnostmi?
Povinná odpověď

Co nejvíce ovlivňuje žáky v dosahování úspěšných studijních výsledků?
Povinná odpověď

Jaké jsou příčiny nezájmu žáků ze sociálně slabšího zázemí o jejich studijní výsledky?
Povinná odpověď

Jaké jsou školní výsledky žáků ze sociálně slabšího zázemí oproti žákům z lepšího sociálního prostředí?
Povinná odpověď

V jaké míře dosažené školní výsledky žáky ze sociálně slabšího prostředí na konci základního vzdělávání umožňují těmto jedincům dalšího vzdělávání?
Povinná odpověď

Jak se odráží množství zájmových kroužků či mimoškolních aktivit a koníčků žáka na jeho studijních výsledcích?
Povinná odpověď

Jak často jsou žáci z rodin jiného etnického původu, rasy či socio-kulturního statusu automaticky přiřazováni do nižších diferenciovaných skupin (např. při rozdělování do slabších a silnějších výukových skupin v jednotlivých předmětech)?
Povinná odpověď

Myslíte si, že brzká diferenciace žáků do výběrových škol zabraňuje dorovnat některé předpoklady pro vzdělávací dráhu ostatních žáků?
Povinná odpověď

Myslíte si, že možnost výběru školy vede k diferenciaci žáků na základě rodinného zázemí?
Povinná odpověď

Umožňuje odchod žáků na víceletá gymnázia posléze lepší studijní výsledky ostatním žákům?
Povinná odpověď

Jsou organizační opatření ve vzdělávacích institucích, ve kterých jste doposud působili jako učitelé základní školy nedostatečné takovým způsobem, aby nezabezpečila každému jednotlivci vzdělání odpovídající jeho zájmům a schopnostem (a tím tak všem nedokázala vytvořit rovný přístup ke vzdělání)?
Povinná odpověď

Znáte-li z Vaší praxe dobrá podpůrná opatření pro snadnější a vhodnější vzdělávání žáků nadaných, jiných národnostních menšin či zdravotně znevýhodněných, jak pomáhají nebo by mohly pomáhat žákům v normálním (hlavním) vzdělávacím proudu či inkluzivním vzdělávání?
Povinná odpověď

Jak působí vzdělávací instituce, v nichž je edukována větší část žáků s nízkým sociálním statusem oproti těm, do nichž dochází menší podíl vzdělávaných jedinců pocházejících z rodin s nízkým sociálním statusem?
Povinná odpověď

Která skupina žáků se jeví jako nejproblematičtější v rovině vztahové?
Povinná odpověď

Děkuji za vyplnění dotazníku a budu rád za případné doplnění jakékoliv poznámky.

Zbývá 1500 znaků

Doplňující otázka na současnou situaci: Jak se nyní - při online domácí výuce - projevují sociální nerovnosti a jak na tyto problémy reagujete?

Zbývá 1500 znaků