.

پرسشنامه رضایت

Madame, Monsieur, veuillez prendre quelques minutes de votre temps pour remplir le sondage suivant.

Sécurisé
1

ایا احساس محرومیت کردید؟

انتخاب یک یا چند پاسخ
2

ایا در طول فعالیت شرکت کردید؟

انتخاب یک یا چند پاسخ
3

ایا بلند و واضح صحبت کردم؟

انتخاب یک یا چند پاسخ
4

حداقل یه بار حرف زدید؟

انتخاب یک یا چند پاسخ
5

جو را چگونه پیدا کردید؟

انتخاب یک یا چند پاسخ