Kvalita inkluzívneho vzdelávania v základných školách na Slovensku

Vážený pán riaditeľ, vážená pani riaditeľka,  

obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri vypĺňaní dotazníka, ktorý je súčasťou projektu VEGA č. 1/0196/23 Prístupy, intervencie a postoje učiteľov k žiakom so špecifickými poruchami učenia a špecifickými poruchami správania (ADHD) na slovenských základných školách.

Na vyplnenie stačí použiť vlastné skúsenosti, nie je potrebné nič ďalšie zisťovať alebo študovať.

Vyplnenie dotazníka trvá 15 až 20 minút. Všetky získané údaje budú anonymizované a použité výlučne na účely spracovania výstupov zo štúdie. Nadobudnuté údaje nebudú v žiadnej forme k dispozícii tretím stranám, a tiež nebudú použité na porovnávanie alebo hodnotenie jednotlivých škôl.  

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že odoslaním dotazníka dávate súhlas Katedre špeciálnej pedagogiky PdF UK so sídlom Račianska 59, 813 34 Bratislava, so spracovaním údajov na účely výskumnej štúdie v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 


V prípade, že sa rozhodnete na spomínanom výskume participovať, poprosíme Vás o vyplnenie jedného dotazníka za celú školu.

Ďakujeme za spoluprácu.

Za riešiteľský tím projektu

Miroslava Bartoňová

Spustiť dotazník